Prins Henrik af­slø­rer sit se­ne­ste kunstva­erk

BT - - NYHEDER -

AF­SLØ­RING Prins Henrik har ik­ke skru­et helt ned for ak­ti­vi­tets­ni­veau­et, ef­ter han er gå­et på pen­sion. Selv om han i de se­ne­ste må­ne­der har nydt sit oti­um, har der og­så va­e­ret tid til at dyr­ke pas­sio­nen for skul­p­tur­kunst. Prins Henrik har i man­ge år va­e­ret skul­p­tør, og i dag af­slø­re­de han sit se­ne­ste va­erk i Tøn­der Kom­mu­ne.

Skul­p­tu­ren ’Torso Ma­skulin’ er en ga­ve til Tøn­der Kom­mu­ne fra Mag­da An­d­re­sen og nu af­dø­de An­to­ni An­d­re­sen, som grund­lag­de gra­en­se­bu­tik­ker­ne Cal­le.

Un­der ar­ran­ge­men­tet var der ta­ler fra blandt an­dre Mag­da An­d­re­sen og Ove Mo­gen­sen, overin­spek­tør ved Kunst­mu­se­et i Tøn­der, hvor­ef­ter Prins Henrik af­slø­re­de sin skul­p­tur.

Selv om de roy­a­le ga­e­ster måt­te fin­de pa­raply­er­ne frem un­der­vejs, så prin­sens hu­mør be­stemt ik­ke ud til at fejle no­get. Skul­p­tør si­den 1967 Prins Henrik be­gynd­te al­le­re­de at la­ve skul­p­tu­rer nog­le år ef­ter Re­gent­par­rets bryl­lup i 1967, og Prin­sen har få­et ud­stil­let fle­re af si­ne kunstva­er­ker. Skul­p­tu­rer­ne ’Åbent hjer­te’, ’Torso’ og ’El­sken­de par’ er at fin­de i Slotspar­ken ved Mar­se­lis­borg Slot, og ved Strib på Fyn kan man og­så fin­de en af Prin­sens skul­p­tu­rer.

Skul­p­tu­ren ’Torso Ma­skulin’ vil få sin per­ma­nen­te plads ved Tøn­der Rå­d­hus ud til Kon­ge­vej­en.

Rent­par­ret Dron­ning Mar­gret­he og Prins Henrik an­kom fre­dag mid­dag til Grå­sten Slot, hvor Kron­prin­s­par­ret, Kron­prin­ses­se Mary og Kron­prins Fre­de­rik, til­brin­ger som­me­ren sam­men med bør­ne­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.