Som­mer­fe­ri­en ko

BT - - NYHEDER -

FERIEØKONOMI Som­me­ren er over os, og det er som re­gel lig med sol, af­slap­ning… og over­for­brug. Li­sten over fe­ri­eud­gif­ter er lang: Re­stau­rant­be­søg, ho­te­lover­nat­nin­ger, bil­le­je, fly­bil­let­ter, en­tré til for­ly­stel­ses­par­ker, stor­by-shop­ping og me­get an­det.

»For en fa­mi­lie på fi­re per­so­ner kan en som­mer­fe­rie nemt lø­be op i om­kring 25.000 kr., hvis man f.eks. rej­ser syd­på til en af de eu­ro­pa­ei­ske char­ter­desti­na­tio­ner,« si­ger Bri­an Her­rup Friis Rasmussen, der er pri­va­tø­ko­nom hos Ar­bej­der­nes Lands­bank.

Pen­ge­ne sid­der lidt me­re løst i fe­ri­e­pe­ri­o­den, og at det kan va­e­re sva­ert at hol­de styr på ud­gif­ter­ne, for­kla­rer han:

»Man ta­en­ker må­ske ik­ke li­ge så Så man­ge pen­ge har dan­sker­ne til som­mer­fe­rie i år: 26 pct. har fa­er­re pen­ge 15 pct. har fle­re pen­ge 59 pct. har sam­me be­løb Så man­ge skal til ud­lan­det i som­mer­fe­ri­en: 58 pct. skal til ud­lan­det 42 pct. bli­ver hjem­me i Dan­mark me­get over det, når man svin­ger kor­tet el­ler be­ta­ler med nog­le eu­ro i Spa­ni­en el­ler Gra­e­ken­land. Men hvis man gør en ind­sats, kan man fak­tisk godt spa­re en del pen­ge,« si­ger Bri­an Her­rup Friis Rasmussen. Fa­er­re pen­ge til rå­dig­hed En un­der­sø­gel­se, som Epi­ni­on har fo­re­ta­get for De­loit­te, vi­ser, at dan­sker­ne sam­let set har lidt fa­er­re pen­ge til rå­dig­hed den­ne som­mer sam­men­lig­net med sid­ste år.

26 pro­cent af dan­sker­ne si­ger så­le­des, at de har fa­er­re pen­ge til fe­ri­en end sid­ste år, mens kun 15 pro­cent si­ger, at de har fle­re.

»Som­mer­fe­ri­e­bud­get­tet er en ret god in­di­ka­tion af den ge­ne­rel­le øko­no­mi­ske til­stand. Mens det kan va­e­re sva­ert at ju­ste­re si­ne fa­ste ud­gif­ter, er det let at til­pas­se sin fe­ri­eud­gif­ter. Er der lidt slun­kent i kas­sen, el­ler er der an­dre ud­gif­ter, der pres­ser sig på, er det helt al­min­de­ligt, at man va­el­ger en fe­rie, der er lidt bil­li­ge­re, lidt kor­te­re og lidt ta­et­te­re på,« si­ger for­bru­ger­eks­pert i De­loit­te, Pe­ter Mølkja­er. Det ko­ster fe­ri­en: 16.979 kr. pr. hus­hold­ning er pri­sen for den gen­nem­snit­li­ge ud­lands­rej­se 5.318 kr. pr. hus­hold­ning bru­ger dan­sker­ne i gen­nem­snit på at hol­de fe­rie Dan­mark Den gen­nem­snit­li­ge ud­lands­rej­se va­rer 11,6 da­ge

Un­der­sø­gel­sen vi­ser des­u­den, at 58 pct. af dan­sker­ne skal til ud­lan­det i år. I gen­nem­snit va­rer rej­sen 11,6 da­ge, og reg­nin­gen per hus­stand lø­ber op i li­ge knap 17.000 kr.

»Det er na­tur­lig­vis fri­sten­de at ta­ge til ud­lan­det, og det er da og­så over halv­de­len af be­folk­nin­gen, der gør det i år. Dog kra­e­ver det, at man hi­ver den sto­re pen­ge­pung op af lom­men,« si­ger Pe­ter Mølkja­er. La­eg et bud­get Det er ge­ne­relt en god idé at la­eg­ge et bud­get for he­le som­mer­fe­ri­en, for­kla­rer Bri­an Her­rup Friis Rasmussen.

»Det er en rig­tig god øvel­se, så man kan få et over­blik over om­kost­nin­ger­ne i lø­bet af fe­ri­en. Man kan og­så kig­ge lidt på, hvad man har brugt i de tid­li­ge­re år. Det er en god ret­tes­nor,« si­ger øko­no­men.

Han na­ev­ner ud­gif­ter til mad som en af de stør­ste po­ster i fe­ri­e­bud­get­tet – sa­er­ligt på rej­ser i ud­lan­det.

»Når man er af sted på som­mer­fe­rie, skal der jo bå­de spi­ses mor­gen­mad, frokost og af­tens­mad, og på det om­rå­de er der vir­ke­lig no­get at spa­re for en hel fa­mi­lie. Man kan f.eks. va­el­ge at bo et sted, hvor man har ad­gang til eget køk­ken, og man kan og­så smø­re et par sandwich til frokost i ste­det for at ta­ge på re­stau­rant. Og så kan man gå ef­ter ho­tel­ler, hvor der er mor­gen­mad in­klu­de­ret.«

Der­u­d­over pe­ger han på, at det er vig­tigt at un­der­sø­ge pri­ser grun­digt på net­tet in­den af­rej­se.

»Man­ge ting kan med for­del boo­k­es hjem­me­fra. Det kan f.eks. va­e­re bil­le­je el­ler ud­flug­ter. Så ind­går det og­så i ens sam­le­de bud­get, så man ik­ke skal ta­ge stil­ling til det, når man kom­mer der­ned,« si­ger Bri­an Her­rup Friis Rasmussen.

Ved si­den af ud­lands­rej­ser­ne for­ven­ter den gen­nem­snit­li­ge hus­hold­ning at bru­ge 5.318 kr. på over­nat­ning og fe­ri­e­ak­ti­vi­te­ter i Dan­mark. Her er det isa­er som­mer­hus­fe­rie, der hit­ter, samt over­nat­ning hos fa­mi­lie og ven­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.