Ster kas­sen

BT - - NYHEDER -

1 Lej din bil ud Hol­der din bil stil­le sto­re de­le af din som­mer­fe­rie – må­ske mens du er i ud­lan­det? Så kan du tje­ne go­de pen­ge på at le­je den ud. På hjem­mesi­der som Go­mo­re.dk el­ler Snap­pCar.dk kan du gra­tis og nemt op­ret­te en pro­fil, så an­dre kan le­je din bil. Det fun­ge­rer på den må­de, at du selv an­gi­ver, hvil­ke da­ge du skal bru­ge din bil – og så mod­ta­ger du en sms-be­sked, når der kom­mer en fo­re­spørgsel. Alt ef­ter bi­lens stør­rel­se kan du ty­pisk ta­ge 220 kr. til 300 kr. per døgn. 2 Und­gå dob­belt­da­ek­ning på rej­sen 3 Pas på mo­bil­reg­nin­gen i ud­lan­det 4 Book rej­sen selv 5 Sørg for at ha­e­ve/veks­le pen­ge hjem­me­fra 6 Lej din bo­lig ud 7 Find gra­tis og bil­li­ge kul­tu­ro­p­le­vel­ser 8 Bo­lig­byt­te 9 Sluk for dit var­me­an­la­eg 10 La­eg et fe­ri­e­bud­get 11 Køb is i su­per­mar­ke­det 12 Bo på van­dre­hjem el­ler ho­stel 13 Drop ba­de­lan­det – tag i svøm­me­hal­len i ste­det 14 Tank ik­ke bi­len på mo­tor­vej­en 15 Pas på ha­e­veau­to­ma­ter­ne 16 Be­tal i den lo­ka­le va­lu­ta – al­drig i dan­ske kro­ner 17 Pas på turist­fa­el­der­ne 18 Trans­port fra luft­hav­nen og på fe­ri­e­ste­det

Nog­le va­el­ger at teg­ne den for­sik­ring, som rej­se­bu­reau­et anbefaler, for på den må­de at va­e­re sik­re på, at de er helt da­ek­ket ind. Og så sid­der de i man­ge til­fa­el­de til­ba­ge med me­re end blot en en­kelt for­sik­ring. Tjek der­for din ind­bo­for­sik­ring. Ty­pisk in­de­hol­der den som mini­mum ba­ga­ge­da­ek­ning, men du har og­så mu­lig­hed for at kø­be en så­kaldt års­rej­se­for­sik­ring gen­nem ind­bo­for­sik­rin­gen, der f.eks. da­ek­ker hjem­trans­port i for­bin­del­se med syg­dom. Tjek og­så di­ne kre­dit­kort, som for ek­sem­pel Ma­stercards og Eu­ro­cards. Det er ik­ke sjovt at kom­me hjem fra en ud­lands­rej­se og op­da­ge, at mo­bil­reg­nin­gen er lø­bet løbsk. Hel­dig­vis er der fle­re ting, du selv kan gø­re for at und­gå det: Und­lad at bru­ge me­get da­ta­tra­fik – dvs. lad va­e­re med at sen­de bil­le­der, vi­deo­er, emo­ji’s osv. Brug i ste­det wi­fi, når du er på ho­tel­let. Slå ’da­ta­ro­a­m­ing’ fra i indstil­lin­ger­ne. På den må­de kan du sik­re, at du ik­ke hen­ter dy­re da­ta gen­nem uden­land­ske le­ve­ran­dø­rer. Der er en grund til, at rej­se­bu­reau­er tje­ner pen­ge – de skri­ver en ek­stra­reg­ning ud­over sel­ve rej­sens pris for at hja­el­pe dig med book­in­gen. Men ef­ter­hån­den er det ble­vet så nemt at boo­ke og ar­ran­ge­re rej­ser på net­tet selv, at du med for­del kan va­el­ge den løs­ning. Find f.eks. fly­bil­let­ter­ne på Mo­mon­do.dk, og book ho­tel på si­der som Ho­tels.com el­ler Book­ing.com. Sørg dog for at un­der­sø­ge, hvil­ken af­lys­nings­po­li­tik de på­ga­el­den­de po­r­ta­ler har. Du spa­rer be­sva­e­ret, men det kan og­så va­e­re bil­li­ge­re, hvis du ha­e­ver den uden­land­ske va­lu­ta hjem­me­fra. I man­ge til­fa­el­de kan ge­by­rer ko­ste dig dyrt, når du ha­e­ver og veks­ler pen­ge i ud­lan­det. Den så­kald­te ’de­leø­ko­no­mi’ er i kraf­tig va­ekst, og det be­ty­der bl.a., at pri­vat bo­li­g­ud­lej­ning er ble­vet me­re ud­bredt i de se­ne­ste år. Man­ge uden­land­ske turi­ster står i kø for at fin­de lej­lig­he­der i de stør­re dan­ske by­er, og du kan tje­ne en god po­r­tion pen­ge på at le­je din bo­lig ud. Via f.eks. Airb­nb.com kan du nemt og hur­tigt kom­me i gang. Det kra­e­ver blot, at du op­ret­ter en pro­fil, ta­ger nog­le bil­le­der af din bo­lig og fastsa­et­ter pri­sen. Du kan tje­ne op til om­kring 24.000 kr. år­ligt uden at be­ta­le skat af ind­ta­eg­ten. Der er mas­ser af gra­tis og bil­li­ge kul­tu­ro­p­le­vel­ser rundt om­kring i lan­det. F.eks. har fle­re mu­se­er en ugent­lig dag, hvor det er gra­tis at kom­me ind. Der er og­så man­ge lo­ka­le festi­va­ler, som ik­ke ta­ger en­tré. Nog­le for­ly­stel­ses­par­ker har la­ve­re pri­ser, hvis man f.eks. kom­mer sent på ef­ter­mid­da­gen. Der fin­des og­så flot­te par­ker ved de gam­le god­ser og slot­te i Dan­mark. Dis­se kan der tit va­e­re fri ad­gang til. Kom­mer I for­bi en turist­ser­vi­ce­disk el­ler et turist­bu­reau, så for­hør dig, om de har an­be­fa­lin­ger. Kun­ne du ta­en­ke dig at hol­de en fe­rie, hvor du ik­ke be­hø­ver at bru­ge tu­sind­vis af kro­ner på dy­re ho­tel­ler? Så kan bo­lig­byt­te må­ske va­e­re no­get for dig. Det fo­re­går gan­ske en­kelt ved, at du byt­ter bo­lig med en an­den i en af­talt pe­ri­o­de, f.eks. 1-2 uger. Du be­ta­ler ik­ke no­get for det, men det kan godt va­e­re, at der føl­ger nog­le for­plig­tel­ser med som f.eks. gra­es­slå­ning, ren­gø­ring el­ler fod­ring af ka­e­le­dyr. Til gen­ga­eld kom­mer du ta­et­te­re på lo­kal­be­folk­nin­gen, og du kan ty­pisk spa­re pen­ge, for­di du har ad­gang til et køk­ken. Tjek Bo­lig­byt­te.dk, Byt­bo­lig.com el­ler Knok.com. Man­ge dan­ske vil­la­e­je­re kan let spa­re op mod 1.500 kro­ner om året på var­me­reg­nin­gen med små til­tag. Et nemt sted at be­gyn­de er at sa­en­ke tem­pe­ra­tu­ren på van­det i varmtvands­be­hol­de­ren. Og det kan du med for­del gø­re her om som­me­ren. Luk for var­me­an­la­eg­gets som­mer­ven­til og sluk for cir­ku­la­tions­pum­pen. Sa­enk tem­pe­ra­tu­ren fra 60 til 55 gra­der­cel­si­us i din varmtvands­be­hol­der. På hjem­mesi­den som­mer­luk. dk kan du fin­de hja­elp. Det kan va­e­re sva­ert at hol­de styr på, hvor man­ge pen­ge man bru­ger, mens man er af sted på fe­rie, og det er en dum idé at la­de kre­dit­kor­tet kø­re helt på au­to­mat­pi­lot. I hvert fald hvis du ger­ne vil und­gå et chok, når du kig­ger i net­bank. Be­slut dig for ram­mer­ne for din fe­rie hjem­me­fra og la­eg et fe­ri­e­bud­get. Så har du et over­blik over, hvad du f.eks. skal bru­ge på mad, for­nø­jel­ser, shop­ping etc. På hjem­mesi­den raadtil­pen­ge.dk. kan du fin­de en bud­get­ska­be­lon til fe­ri­en. Når som­mer­var­men kom­mer, har dan­sker­ne tra­di­tio­nen tro travlt med at spi­se is. Og det kan godt va­e­re, at vaf­fe­lis ik­ke li­ge­frem va­el­ter dit som­mer­bud­get – men for en stor fa­mi­lie kan det al­li­ge­vel bli­ve til man­ge pen­ge over en hel som­mer. I ste­det for at kø­be is i den lo­ka­le is­bu­tik el­ler kio­sken, så gå ned i su­per­mar­ke­det. Her kan du få ma­eng­de­ra­bat og en langt la­ve­re li­ter­pris. Skal he­le fa­mi­li­en på fi­re-stjer­net ho­tel, så kan reg­nin­gen hur­tigt lø­be op. Hel­dig­vis er der al­ter­na­ti­ver. Du kan i ste­det bo på van­dre­hjem el­ler ho­stels, som er den bil­li­ge ud­ga­ve af ho­tel­ler, hvor man dog sta­dig kan fin­de fi­ne va­e­rel­ser til ri­me­li­ge pen­ge. En tur i en for­ly­stel­ses­park el­ler et stør­re ba­de­land kan hur­tigt lø­be op i et par tu­sin­de kro­ner for en gen­nem­snit­lig fa­mi­lie. Men hvor­for ik­ke ta­en­ke al­ter­na­tivt og ta­ge i svøm­me­hal­len i ste­det? Man­ge af lan­dets nye svøm­me­hal­ler har sjove fa­ci­li­te­ter for børn som f.eks. rut­sje­ba­ner, vand­fald og sop­pe­bas­sin. Og pri­sen er en helt an­den. Kø­rer du i bil på som­mer­fe­ri­en, kan du spa­re man­ge pen­ge ved at slå et smut va­ek fra mo­tor­vej­en, når du skal tan­ke. Tank­sta­tio­nen ved mo­tor­vej­en kan ta­ge op til 1-2 kr. me­re pr. li­ter. Skal du fyl­de tan­ken, kan du alt­så spa­re i om­eg­nen af 100 kr. blot ved at kø­re de ek­stra få me­ter for at fyl­de tan­ken – el­ler tan­ke, in­den du kø­rer ind på mo­tor­vej­en. Und­gå at ha­e­ve små­be­løb, når du bru­ger dit kort i en ha­e­veau­to­mat. Det kan spa­re dig for unød­ven­di­ge ge­by­rer. Er du i et EU-land, kan du f.eks. ha­e­ve op til 260 eu­ro pr. døgn på dit Visa/Dan­kort. En kon­tant­ha­ev­ning ko­ster ty­pisk om­kring 30 kr. Når du be­ta­ler med dit kort i ud­lan­det, bli­ver du må­ske spurgt, om du øn­sker at be­ta­le i lo­kal va­lu­ta el­ler i dan­ske kro­ner. Of­te vil det va­e­re dy­re­re for dig at be­ta­le i dan­ske kro­ner, for­di for­ret­nin­ger­ne selv be­stem­mer kur­sen. En ek­stra om­kost­ning i om­eg­nen af 5 pro­cent er ik­ke ual­min­de­ligt. Du ved det sik­kert al­le­re­de, men husk på at und­gå turist­fa­el­der­ne, når du skal ha­ve en kop kaf­fe, no­get koldt at drik­ke el­ler en bid mad at spi­se. Det er of­test me­get dy­re­re at spi­se og drik­ke på re­stau­ran­ter og ba­rer, som lig­ger i na­er­hed af ho­vedstrøg el­ler turi­stat­trak­tio­ner. Of­te spa­rer du pen­ge ved at fin­de dit eget sted lidt va­ek fra de mest po­pu­la­e­re lo­ka­li­te­ter. Un­der­søg grun­digt al­le­re­de hjem­me­fra, hvor­dan trans­port­mu­lig­he­der­ne er bå­de til og fra luft­hav­nen og på je­res fe­ri­e­sted. Hvis du er ufor­be­redt, kom­mer det of­te til at fri­ste med en taxa, som tit er me­get dy­re­re. På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.