Usik­ker­hed i pa­ra­dis

BT - - DEBAT -

Som­mer­fe­ri­en er for man­ge et hon­ning­de­pot, man med la­engsel ser frem til for at kun­ne slap­pe af med sol, ny­de god mad og drik­ke samt sam­le nye ind­tryk sam­men med fa­mi­li­en. Det kan åben­bart ik­ke la­de sig gø­re i år i Dan­mark, og så er char­ter­fe­ri­en et op­lagt al­ter­na­tiv, selv om fe­rie i ud­lan­det ik­ke er så sik­kert, som det tid­li­ge­re har va­e­ret. BEVARES. SAND­SYN­LIG­HE­DEN FOR at om­kom­me un­der et ter­r­or­an­greb er sta­dig uen­de­lig lil­le, men al­li­ge­vel vil al­le – isa­er dem med børn – nok gø­re, hvad de kan, for at mini­me­re den­ne – na­e­sten – ube­ty­de­li­ge ri­si­ko. Al­le vil jo ger­ne slap­pe af. Ind­til i den­ne uge var den fran­ske ri­vi­e­ra i alt fald et sik­kert sted. JEG HAR HOLDT fe­rie fle­re gan­ge i Ni­ce, og jeg har isa­er holdt af at slen­tre med fa­mi­li­en langs Pro­me­na­de des Ang­lais om af­te­nen ef­ter en god mid­dag. Nu er det et sted, hvor 84 men­ne­sker blev myr­det. NI­CE ER EN stor­by, men med en ba­de­bys provin­si­el­le stem­ning – kun to ti­mer med fly fra Kø­ben­havn. Al­le, der har va­e­ret der, el­sker ste­det. Nu for­bin­des Ni­ce med end­nu et mod­by­de­ligt mas­se­mord, der end­da over­går an­den ter­ror der­ved, at for­holds­vis man­ge uskyl­di­ge børn er ble­vet of­re. In­gen sag el­ler re­li­gion kan ret­fa­er­dig­gø­re det. ’DE VIL DRA­E­BE smilet’, hør­te jeg en fransk­mand si­ge ef­ter Char­lie Heb­do-mas­sa­kren. Det må man desva­er­re si­ge, i no­gen grad er lyk­ke­des for ter­r­o­ri­ster­ne. Si­den fulg­te Ba­ta­clan-mas­sa­kren i Pa­ris, hvor un­ge, gla­de men­ne­sker blev myr­det un­der en ro­ck­kon­cert, og ter­r­o­ri­ster­ne for­søg­te og­så at gø­re en fod­bold­land­skamp til en end­nu stør­re mas­sa­kre, end det end­te med. I ste­det skød de til­fa­el­di­ge ga­e­ster på fort­orvs­re­stau­ran­ter na­er Ba­stil­le­plad­sen, hvor jeg tit har va­e­ret med min ko­ne. JA, HVOR SMI­LER man me­re end ne­top un­der en af­slap­pet fe­rie? Det skal vi hel­ler ik­ke ha­ve lov til, sy­nes mør­ke­ma­en­de­ne, der fo­re­tra­ek­ker dø­den i det hin­si­des frem­for al­le de jor­di­ske gla­e­der, som vi an­dre og­så går op i. MIN FA­MI­LIE OG jeg har og­så al­tid el­sket at ta­ge på stor­by­fe­rie og har man­ge gan­ge va­e­ret på fe­rie i by­er­nes by. By­er som Bruxel­les og Istanbul har la­en­ge stå­et på li­sten over ste­der, jeg har haft lyst til at be­sø­ge med fa­mi­li­en, men tør man nu lø­be ri­si­ko­en? STE­DER SOM EGYP­TEN og Tu­nesi­en, der og­så har va­e­ret hjem­søgt af ter­ror, har vi la­en­ge slet ik­ke over­ve­jet at be­sø­ge, for­di vi ik­ke har til­lid til sik­ker­he­den der. Det hand­ler ik­ke kun om ri­si­ko­en for at bli­ve spra­engt i luf­ten. Det er og­så usik­ker­he­den: hvor­for lø­be en ri­si­ko for at stran­de et sted, hvis at­ten­ta­ter el­ler an­den uro kan lam­me fly­tra­fik­ken mv.? Det ude­luk­ke­de i en tid og­så Gra­e­ken­land.

Ind­til for ny­lig har Tyr­ki­et va­e­ret et sted, hvor man bå­de fik no­get for si­ne fe­ri­e­kro­ner, og som og­så gav ind­tryk af stor sta­bi­li­tet og der­med for ’sik­ker­hed i pa­ra­dis’

IND­TIL FOR NY­LIG har Tyr­ki­et va­e­ret et sted, hvor man bå­de fik no­get for si­ne fe­ri­e­kro­ner, og som og­så gav ind­tryk af stor sta­bi­li­tet og der­med for ’sik­ker­hed i pa­ra­dis’. Lan­dets pra­esi­dent Er­do­gan har dog i de se­ne­re år haft travlt med at fø­re krig mod de­le af sin egen be­folk­ning og i øv­rigt kna­eg­te de­mo­kra­ti­et og rets­sta­ten. Imid­ler­tid er bl.a. pra­esi­den­tens ’gam­le ven­ner’ hos Da­esh be­gyndt at spra­en­ge bom­ber i Istanbul. Det kun­ne nog­le sik­kert godt ud­hol­de, så la­en­ge turist­ste­der­ne syd­på blot gik fri. FRE­DAG AF­TEN BLEV Er­do­gans de­mo­kra­tisk valg­te, men au­to­ri­ta­e­re sty­re ud­sat for et mi­li­ta­er­kup, der end­te med at lø­be ud i san­det. Det vi­ser sig nu, at Tyr­ki­et til­sy­ne­la­den­de er et me­re po­li­tisk usta­bilt land, end man­ge nok hav­de reg­net med. Det mo­ti­ve­rer ik­ke li­ge­frem til gen­syn med Si­de el­ler An­ta­lya, når man ri­si­ke­rer at bli­ve fan­ge på sit ho­telva­e­rel­se. HEL­LE­RE SIK­KER OG kold i Dan­mark, end varm og be­kym­ret syd­på. El­ler og­så tra­ef­fer man det valg én gang for al­le, at man ik­ke vil bø­je sig for fryg­ten. Hvis alt­så ik­ke man ba­re ta­ger til Syds­pa­ni­en el­ler Mal­ta og hå­ber på det bed­ste.

11. juli

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.