Dan­sker­ne er sta­dig tra­et­te af ge­nud­sen­del­ser

BT - - DEBAT -

Det er som­mer­tid og der­med højsa­e­son for ge­nud­sen­del­ser i tv. No­get, der of­te får dan­sker­ne til at brok­ke sig. I år er in­gen und­ta­gel­se.

I en ny me­nings­må­ling, la­vet af ana­ly­se­bu­reau­et Wil­ke for Avi­sen.dk, sva­rer 37,6 pro­cent af de 1021 re­pra­e­sen­ta­tivt ads­purg­te dan­ske­re, at de fin­der det døds­sygt med de man­ge ge­nud­sen­del­ser.

33,3 pct. sva­rer, at ge­nud­sen­del­ser i tv er ir­ri­te­ren­de, men et min­dre pro­blem for dem.

Hos Dansk Fol­ke­par­ti er me­di­e­ord­fø­rer Morten Ma­ri­nus og­så tra­et af som­me­rens man­ge ge­nud­sen­del­ser. Han me­ner isa­er, det er et pro­blem for li­cens­bår­ne DR:

»DR har jo alt for man­ge ka­na­ler, som de isa­er om som­me­ren har pro­ble­mer med at få fyldt ud,« si­ger Morten Ma­ri­nus til Avi­sen. dk.

Der ser dog ik­ke helt så slemt ud med ge­nud­sen­del­ser­ne som sid­ste som­mer. Bå­de TV 2 og DR ud, at de har fa­er­re ge­nud­sen­del­ser og fle­re nye ud­sen­del­ser på pro­gram­met end sam­me tid sid­ste år.

På TV 2 vil der hen over som­mer vil bli­ve vist 73 pro­cent førs­te­gangs­ud­sen­del­ser i pri­me ti­me mel­lem klok­ken 20 og 22 hvil­ket er en for­bed­ring si­den sid­ste år.

Hos DR er 66 pro­cent af pro­gram­mer­ne i pri­me ti­me nye ud­sen­del­ser mod 60 pro­cent sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.