Vil­le gif­tes med 11-årig

BT - - DEBAT -

BARNEBRUD Man­den, der sid­der fa­engs­let i for­bin­del­se med Mi­cha­el Ja­ck­sons død, la­e­gen Con­rad Mur­ray, ud­gi­ver en kon­tro­ver­si­el bog, hvor po­p­stjer­nens dy­be­ste hem­me­lig­he­der bli­ver af­slø­ret. Og der er ta­le om sta­er­ke sa­ger. Den ver­den­skend­te po­p­kon­ge dø­de i 2009 af en over­do­sis, blot 50 år gam­mel. La­e­gen Con­rad Mur­ray, der blev dømt for at ha­ve gi­vet over­do­sis­sen, forta­el­ler i et in­ter­view med det bri­ti­ske me­die The Mir­ror om sin bog ’This Is It’, der ud­kom­mer om en uge.

Den me­ste kon­tro­ver­si­el­le på­stand i bogen er, at Mi­cha­el Ja­ck­son skul­le ha­ve haft pla­ner om at bli­ve gift med små pi­ger.

La­e­gen, som i fle­re år hav­de et ta­et for­hold til san­ge­ren, på­står, at Mi­cha­el Ja­ck­son blev fo­rel­sket i en 12årig pi­ge – en af hans ven­ners døtre. Han hav­de kendt hen­de, si­den hun var fem år gam­mel, og var alt­så ble­vet så fo­rel­sket i hen­de, at han ger­ne vil­le sa­et­te en ring på hen­des fin­ger.

Ik­ke nok med det. Iføl­ge la­e­gen var Mi­cha­el Ja­ck­sons an­detvalg en 11årig kendt bri­tisk bør­ne­sku­e­spil­ler, som han var fo­rel­sket i og vil­le gif­tes med.

La­e­gen un­der­stre­ger, at han forta­el­ler hi­sto­ri­en, for­di Mi­cha­el Ja­ck­son øn­ske­de, at sand­he­den skul­le frem, hvis han dø­de. Selv­om man­ge har skre­vet me­get om po­p­stjer­nen, me­ner Con­rad Mur­ray, at han var en af dem, der kend­te ham bedst. I lidt over tre år tal­te de sam­men hver dag. Der­for af­vi­ser han og­så, at han skul­le ha­ve skre­vet bogen for at pro-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.