VI­DEN­SKAB.DK Så godt vir­ker fer­ti­li­tets­be­hand­ling

BT - - DEBAT -

Par, der be­gyn­der et fer­ti­li­tets­be­hand­lings­for­løb, har of­te to alt­over­ve­jen­de spørgs­mål: ’Hvad er vo­res chan­cer for at få et barn?’ og ’Hvor lang tid kom­mer der til at gå? Og det kor­te svar er, at tre ud af fi­re par i fer­ti­li­tets­be­hand­ling får et barn in­den for fem år. Det kon­klu­de­rer en stor un­der­sø­gel­se fra blandt an­det Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet af 20.000 par i fer­ti­li­tets­be­hand­ling mel­lem 2007 og 2010.

»Stu­di­et be­kra­ef­ter og­så det al­ler­vig­tig­ste i for­bin­del­se med gravi­di­tet – nem­lig kvin­dens al­der. Her er det alt­så me­get nem­me­re at bli­ve gravid, hvis man er kvin­de un­der 35 år, end hvis man er kvin­de over 40 år,« si­ger spe­ci­al­la­e­ge på Dansk Fer­ti­li­tets­kli­nik på Fre­de­riks­berg Ur­su­la Ben­tin-Ley, der har la­est det nye stu­die.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at kvin­der, der be­gyn­der be­hand­ling, in­den de er fyldt 35 år, har 80 pro­cent chan­ce for at få et barn in­den for fem år. Det­te tal fal­der til 60 pro­cent for kvin­der mel­lem 35 og 40 år og er kun 26 pro­cent for kvin­der over 40 år.

Kvin­der med et BMI over 30 har og­så en ned­sat chan­ce for at bli­ve gravi­de ved hja­elp af fer­ti­li­tets­be­hand­ling, og det sam­me ga­el­der kvin­der, der ry­ger.

Vold­som­me regn­skyl i form af sky­brud er og­så godt på vej til at bli­ve me­re al­min­de­li­ge i tør­re om­rå­der som ør­ke­ner. Det forta­el­ler au­stral­ske for­ske­re i et nyt stu­die.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.