Skan­da­len på film

BT - - DEBAT -

WA­TER­GA­TE I BIFFEN Seks no­mi­ne­rin­ger, fi­re Oscars. Dét var, hvad ’Al­le pra­esi­den­tens ma­end’ hø­ste­de, da den for­nem­me film­pris blev ud­delt i 1977. Men det var ik­ke kun ved Oscar-ud­de­lin­gen, at fil­men gik sin sej­rs­gang.

For med den fik he­le ver­den for al­vor ind­blik i, hvad Wa­ter­ga­teskan­da­len gik ud på. Og i det ut­ra­et­te­li­ge ar­bej­de, der lå bag en pra­esi­dents fald.

Fil­men var nem­lig byg­get over den vir­ke­li­ge hi­sto­rie om de to un­ge jour­na­li­ster Carl Bernste­in og Bob Woodward, der blev nøg­le­per­so­ner­ne i af­slø­rin­gen.

Beg­ge var an­sat på Was­hin­g­ton Post som un­der­sø­gen­de jour­na­li­ster og blev sat til at da­ek­ke ind­brud­det i de­mo­kra­ter­nes ho­ved­kvar­ter. Og de var de før­ste, der gra­ve­de frem, at no­get var vir­ke­lig rå­d­dent i den sag, som Det Hvi­de Hus hav­de travlt med at la­eg­ge låg på.

Det helt sto­re gen­nem­brud i sa­gen fik de, da en kil­de ta­et på Det Hvi­de Hus be­gynd­te at øse ud af hem­me­li­ge og sta­er­kt af­slø­ren­de in­for­ma­tio­ner. ’De­ep thro­at’ blev han kaldt, en re­fe­ren­ce til po­r­no­fil­men ’Langt ned i hal­sen’, som på da­va­e­ren­de tids­punkt var på al­les la­e­ber.

Det var Robert Red­ford og Dustin Hof­f­man, der spil­le­de de to jour­na­li­ster. Og ik­ke ale­ne vandt de fle­re pri­ser for de­res pra­e­sta­tio­ner, de to vir­ke­li­ge jour­na­li­ster blev og­så stjer­ner i eget navn.

Si­den er der spun­det ad­skil­li­ge film over skan­da­len og dens ef­ter­døn­nin­ger. Her­un­der Ron Howards ’Frost/Nixon’ fra 2006 og Oli­ver Sto­nes ’Nixon’ fra 1995, li­ge­som fil­men ’Felt’ – der er hi­sto­ri­en om de to jour­na­li­sters hem­me­li­ge kil­de, ’De­ep Thro­at’ – er i stø­be­ske­en og får pre­mi­e­re se­ne­re i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.