Et ikon bli­ver til

BT - - DEBAT - DRA­MA 11:50 19:50 18:00 09:50 15:15 13:25 16:40 22:00 00:00-05:20

”Re­sul­ta­tet er lidt tørt og util­freds­stil­len­de,” men­te BT’s Hen­ning Hø­eg, da fil­men om Nel­son Man­de­las liv hav­de pre­mi­e­re i 2014. I af­ten kan se­er­ne selv vur­de­re hvor me­dri­ven­de forta­el­lin­gen er, når TV2 har TV-pre­mi­e­re på ”Man­dela - vej­en til fri­hed”. Fil­men byg­ger på Nel­son Man­de­las selv­bi­o­gra­fi, og den er pro­du­ce­ret med hans god­ken­del­se. I fil­men mø­der vi Man­dela som den un­ge, fremad­stormen­de ad­vo­kat, der le­ver li­vet i 1940’er­nes Syd­afri­ka med mas­ser af pen­ge og hur­ti­ge bi­ler. Sam­ti­dig mel­der han sig ind i Afri­can Na­tio­nal Con­gress (ANC), som ka­em­per for de sor­tes ret­tig­he­der i Syd­afri­ka, og han bli­ver hur­tigt en frem­tra­e­den­de skik­kel­se hos ANC. Da de­mon­stran­ter brutalt ned­sky­des un­der en de­mon­stra­tion i 1960 - kendt som Shar­p­vil­le-mas­sa­kren og ANC og an­dre an­ti-Apart­heid-grup­per for­by­des, ac­cep­te­rer Man­dela, at det er nød­ven­digt med va­eb­net kamp mod un­der­tryk­kel­sen af sor­te. Det bli­ver af­gø­ren­de for hans frem­tid, og i 1964 Med­vir­ken­de: In­struk­tion: bli­ver han an­holdt og idøm­mes fa­engsel på liv­s­tid. Han når at sid­de frem til 1990. Re­sten er hi­sto­rie for de fle­ste.

(TV2)

Bey­ond the Ed­ge. Ef­ter bryl­lup­pet. Dansk-svensk dra­ma fra 2006. Bla­ck or Whi­te. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. Frank. En­gelsk dra­mako­me­die fra 2014. The Grand Se­duction. Ca­na­disk ko­me­die fra 2013. Min søsters børn og guld­gra­ver­ne. Dansk ko­me­die fra 2015. Las­seMa­jas De­tek­tiv­bu­reau – Skyg­ger Over Val­le­by. Svensk fa­mi­lie­film fra 2014. Pa­per Towns. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015.

Så­le­des og­så på jor­den. Svensk dra­ma fra 2014. Godzil­la. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction-film fra 2014. Nat-tv.

43-åri­ge Idris El­ba har pri­ma­ert haft suc­ces i di­ver­se TV-se­ri­er, men le­ve­rer kar­ri­e­rens hidtil bed­ste pra­e­sta­tion i rol­len som Nel­son Man­dela. En rol­le han blev Gol­den Glo­be-no­mi­ne­ret for.

Foto: TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.