Er­ling

BT - - DEBAT -

Hvad er din styr­ke? Var det ik­ke me­get nem­me­re at la­ve tv, den­gang der kun var DR? Hvil­ket af di­ne pro­gram­mer er du mest stolt af? 73. Bor i Ran­ders Hvad er det skøn­ne ved at eje og kø­re en mo­tor­cy­kel? Hvad kun­ne du ta­en­ke dig at bli­ve bed­re til? Hvem kun­ne du va­e­re mis­un­de­lig på?

At jeg er åben, kon­tant og ae­r­lig. Jeg har al­tid sagt min me­ning, og det er ik­ke al­tid li­ge po­pu­la­ert som chef at si­ge til ny­an­sat­te me­d­ar­bej­de­re, at hvis de ik­ke kun­ne li’ lug­ten i ba­ge­ri­et, syn­tes jeg, de skul­le fin­de sig et an­det ba­ge­ri. Det var sva­e­re­re, for­di al­les øj­ne hvi­le­de på os. I dag for­de­les op­ma­er­k­som­he­den på man­ge fle­re. Pro­gram­mer som Ga­et og gri­mas­ser, ren un­der­hold­ning med pro­fes­sio­nel­le med­vir­ken­de. Det gla­e­der mig, at det pro­gram sta­dig ef­ter­spør­ges 25 år ef­ter. For­nem­mel­sen af fri­hed! At rul­le ud i na­tu­ren og for­nem­me ly­de og duf­te – og en gang imel­lem rul­le hånd­ta­get og gi’ fuld gas. Jeg el­sker fart! At sty­re mit hid­si­ge tem­pe­ra­ment. Er desva­er­re en gang imel­lem for hur­tig på aftra­ek­ke­ren. Folk, der som den na­tur­lig­ste ting i ver­den be­her­sker et mu­sikin­stru­ment. Jeg er desva­er­re selv umu­si­kalsk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.