B

BT - - DEBAT -

li­ver di­ne sa­la­ter alt for tit alt for ens? Sam­me smag, sam­me far­ver, sam­me fi­re in­gre­di­en­ser? Så er du ik­ke ale­ne, trø­ster BTs grønt­sagskok Si­mo­ne Vis­b­jerg Møller. »Man­ge men­ne­sker op­le­ver tit at stå i grønt­sags­af­de­lin­gen og plud­se­lig va­e­re helt ide­for­ladt,« si­ger hun.

For selv­om ud­val­get i su­per­mar­ke­det of­te er stort og va­ri­e­ret, kan det va­e­re sva­ert at ta­en­ke ud af boksen. Er man vant til at la­ve én slags sa­lat, er det for man­ge af os sva­ert at la­ve en helt an­den.

»Sa­la­ter fin­des i uen­de­lig man­ge va­ri­an­ter. Vi gør det al­le sam­men på hver vo­res må­de. Men man­ge sa­la­ter er og­så ut­ro­ligt ke­de­li­ge. Det er aer­ger­ligt, for der fin­des og­så uen­de­lig man­ge op­skrif­ter på la­e­kre sa­la­ter,« for­sik­rer BTs grønt­sagskok Si­mo­ne Vis­b­jerg Møller.

Hun står selv bag den­ne uges op­skrif­ter på to sa­la­ter, der bå­de in­de­hol­der broc­co­li­stilk, spi­natbla­de, spids­kål og jord­ba­er.

»Vi skal jo helst der­hen, hvor de sa­la­ter, vi la­ver til fa­mi­li­ens af­tens­mad el­ler til vo­res ga­e­ster, er så go­de, at vi spi­ser dem, for­di de sma­ger godt, og ik­ke ba­re for­di, det er sundt,« si­ger hun.

Et godt – og må­ske over­ra­sken­de – tri­ck er iføl­ge Si­mo­ne Vis­b­jerg Møller at byg­ge sa­la­ten op ef­ter sam­me prin­cip­per som de ret­ter, fast­foodin­du­stri­en la­ver:

Surt, sødt, salt og fedt

»Der skal va­e­re no­get surt, sødt, salt og fedt. Og så skal der helst bå­de va­e­re no­get blødt og no­get, der kna­ser. Kon­si­sten­sen har stor be­tyd­ning for, hvor godt vi op­le­ver, at no­get sma­ger,« for­kla­rer hun.

En­de­lig er det en god idé at ta­en­ke i ’tre­ats’, når du la­ver sa­lat, for­kla­rer BT’s grønt­sagskok:

»Det vil si­ge no­get, du er sa­er­ligt vild med, og som frem­ha­e­ver sma­gen af de an­dre in­gre­di­en­ser.«

Det kan va­e­re en fuld­fed fe­ta (blødt), stegt kyl­ling (salt) el­ler pe­a­nuts (salt og kna­ser).

»Alt går an. Ba­re husk at ha­ve en for­nuf­tig ba­lan­ce mel­lem grønt­sa­ger og ’tre­ats’, så sa­la­ten sta­dig er sund,« si­ger Si­mo­ne Vis­b­jerg Møller, der her på si­den de­ler si­ne i alt syv hem­me­lig­he­der ved en god sa­lat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.