S

BT - - DEBAT -

om­mer­tid er og­så fe­ri­e­tid. Tid til at va­e­re sam­men - døg­net rundt - uden ar­bej­de, dag­in­sti­tu­tio­ner, stress og jag. Desva­er­re la­eg­ger det og­så et nyt pres på par­for­hol­det. For når vi ser så me­get me­re til hin­an­den end til hver­dag, er der plads til, at pro­ble­mer og fru­stra­tio­ner i par­for­hol­det bli­ver truk­ket skar­pe­re op og bli­ver ty­de­li­ge­re. Iføl­ge Mi­ka­el Hof­f­mann, par­te­ra­pe­ut og for­fat­ter til bl.a. ’Part­ner for li­vet’, er et af som­me­rens stør­ste pro­ble­mer for par­for­hol­det, at for­vent­nin­ger­ne er skru­et alt for højt op:

»Man ta­en­ker, at NU skal man fin­de hin­an­den, NU skal det va­e­re godt, NU skal vi snak­ke sam­men. Når for­vent­nin­ger­ne er skru­et helt op, kan man nemt ri­si­ke­re at bli­ve skuf­fet.«

Han op­for­drer par til at få af­stemt for­vent­nin­ger­ne til ’den go­de fe­rie’, in­den sid­ste ar­bejds­dag – og er det for sent nu, så få det gjort fluks. Med den ek­stra tid sam­men er som­me­ren nem­lig og­så en god mu­lig­hed for be­vidst at ar­bej­de på at for­bed­re par­for­hol­det, i ste­det for ba­re at la­de jer gli­de med strøm­men.

Ale­ne­tid er vig­tigt

’’

Til hver­dag har beg­ge par­ter of­te hvert sit ar­bejds­liv og in­ter­es­ser, som en stor del af døg­nets og ugens ti­mer bli­ver brugt på. I fe­ri­en er det helt an­der­le­des. Her er der of­te en for­vent­ning om, at man nu skal va­e­re sam­men 24 ti­mer i døg­net. Men det er en dår­lig idé, si­ger par­te­ra­pe­u­ten:

»Det er vig­tigt at va­e­re med fa­mi­li­en og i par­for­hol­det. Men ik­ke så man er sam­men 24/7. Man skal og­så ha­ve tid hver for sig.«

Fora­el­dre ta­en­ker of­te for me­get på bør­ne­ne, og det ska­evvri­der fa­mi­lie­dy­na­mi­k­ken, ad­va­rer Mi­ka­el Hof­f­mann.

Her kom­mer kom­mu­ni­ka­tion og for­vent­nings­af­stem­nin­gen ind igen. For man skal kun­ne ud­tryk­ke et øn­ske om at kun­ne gå en tur ale­ne, mens dens an­den ta­ger bør­ne­ne, for så at byt­te se­ne­re, og ha­ve til­lid til, at part­ne­ren ik­ke ser det som et per­son­ligt an­greb, til­lids­brud el­ler fra­valg af par­for­hol­det.

»Man­ge tror, at par­for­hol­det er et sted, hvor man ba­re kan la­e­ne sig til­ba­ge og mod­ta­ge, ba­re fø­lel­ser­ne er der. Men der skal la­eg­ges li­ge så man­ge res­sour­cer og ener­gi i et par­for­hold som i et al­min­de­ligt job, el­lers bli­ver man fy­ret. Men hel­dig­vis kan det la­e­res,« bero­li­ger par­te­ra­pe­u­ten.

Af­stem for­vent­nin­ger­ne

Helt hånd­gri­be­ligt er der tre ting, Mi­ka­el Hof­f­mann me­ner, I med for­del kan gø­re for at styr­ke par­for­hol­det i fe­ri­en.

For det før­ste skal I få af­stemt for­vent­nin­ger­ne til, hvad I hver isa­er me­ner er det al­ler­vig­tig­ste, at fe­ri­en in­de­hol­der. Er det vig­tigt for dig at se mindst syv kir­ker el­ler kom­me på stran­den hver dag i fe­ri­en, så sig det til din part­ner. For at kun­ne af­stem­me for­vent­nin­ger til den bed­ste fe­rie, må I sa­et­te ord på je­res be­hov.

»Må­ske skal I for­vent­nings­af­stem­me hver mor­gen i fe­ri­en. Hvad vil I ha­ve ud af da­gen i dag? Vil den ene af jer på stran­den, mens den an­den helst vil på mu­se­um?«

Hvis ik­ke du er tryg ved at si­ge højt, at du in­derst in­de hel­le­re vil no­get helt an­det end din part­ner, så brug fe­ri­en på at øve dig.

»El­lers en­der I med at li­de af hen­syns­be­ta­en­del­se, så in­gen får da­ek­ket si­ne be­hov,« si­ger Mi­ka­el Hof­f­mann be­stemt og op­for­drer til, at I for­vent­nings­af­stem­mer med hin­an­den he­le ti­den – for ugen, kar­ri­e­ren, fe­ri­en, ka­e­re­stewe­e­ken­den.

Ud med ’du’

Det an­det, I bør bru­ge fe­ri­en på for at styr­ke par­for­hol­det, er je­res kom­mu­ni­ka­tion:

»Folk mang­ler of­te kom­mu­ni­ka­ti­ve fa­er­dig­he­der – det er først og frem­mest dét, der går galt i par­for­hold – vi si­ger en mas­se ting til hin­an­den, som ly­der som be­ske­der og be­brej­del­ser, men vi får ik­ke talt sam­men. I ste­det for at si­ge ’du gør’ det ene og det an­det, så sig ’jeg vil ger­ne, at vi…’. Når vi si­ger ’du’ til hin­an­den, ly­der det som kri­tik og be­brej­del­se, og så er vi ik­ke mod­ta­ge­li­ge, men i ste­det i for­svar­spo­si­tion,« forta­el­ler Mi­ka­el Hof­f­mann.

For det tred­je skal I droppe stolt­he­den – den der idé om, at fe­ri­en skal va­e­re på en helt be­stemt må­de, for at va­e­re helt rig­tig. Skal par­for­hol­det le­ve, må beg­ge par­ter skrue ned for kon­trol­len, de fast­lå­ste for­vent­nin­ger og ideer om, at fe­ri­en for ek­sem­pel skal va­e­re sex hver dag, og at bør­ne­ne skal i po­o­len dagligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.