UGENS BREV

BT - - DEBAT -

bt.dk/brev­kas­ser Når du fin­der ud af, hvor stor til­gi­vel­sen er, og hvor me­get den let­ter pres­set fra di­ne skul­dre, så kan du be­gyn­de at kig­ge på dig selv og di­ne hand­lings­møn­stre. Di­ne pi­le ret­ter sig me­get mod al­le de an­dre: De svig­ter, de vil sik­kert såre dig igen, de bli­ver ven­ner på FB med dem og dem, og så er der en ny fyr, der er me­re mand end den før­ste. Der fo­re­går en mas­se om­kring dig, og du be­fin­der dig men­talt ude hos al­le an­dre men­ne­sker…men du er ik­ke hjem­me hos dig selv. Du skal la­ve dig en li­ste over det, du ger­ne vil ha­ve. Over det, du vil gø­re for at kom­me i mål. Over de ting, du har lyst til, og som du gla­e­des ved. Bur­de du må­ske ven­de til­ba­ge til sko­len el­ler gå ef­ter et job, som in­ter­es­se­rer dig? Man­ge ta­en­ker, at de skal se vel­trim­me­de ud for at få selv­til­li­den på plads, men som­me ti­der glem­mer de, at hjer­nen og­så har brug for at bli­ve ud­for­dret og trim­met. Jeg sy­nes, du skal gå på op­da­gel­se og se, om du har brug for at ud­for­dre dig selv. Hvis du dy­best set ger­ne vil ha­ve di­ne gam­le ve­nin­der med på din op­da­gel­ses­rej­se, så til­giv dem og in­vi­ter dem med. Men el­lers er der man­ge an­dre pi­ger, du skal mø­de og bli­ve ve­nin­de med. Li­ge­som der er fy­re, der skal te­stes. Giv ik­ke dis­se fy­re he­le an­sva­ret for, at du bli­ver lyk­ke­lig. Det er dit an­svar at pas­se på dig. Så ka­e­re 20 år: Pas på dig selv. Knus fra An­net­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.