Su­per­form

BT - - REJSER -

OM GUIDEN Lis Christensen har sid­det med til bords med Si­mon Spies, når han delt­og i si­ne be­ryg­te­de gri­se­fe­ster på Mall­orca, og hun har på na­er­me­ste hold op­le­vet den span­ske øs vold­som­me neds­lid­ning og derou­te, men og­så lyk­ke­li­ge gen­fød­sel og fortjen­te, gen­vund­ne po­pu­la­ri­tet. Den 62-åri­ge desti­na­tions­chef for Bra­vo Tours har va­e­ret med i he­le ud­vik­lin­gen, si­den hun på no­get na­er et af­bud for før­ste gang sat­te fød­der­ne på mall­orcinsk jord. »Jeg var lø­bet lidt tra­et i stu­di­er­ne hjem­me og ta­enk­te, at det måt­te va­e­re lyk­ken med et år ude som gu­i­de. Ef­ter gu­i­de­sko­len skul­le jeg ha­ve va­e­ret til Pa­ris og var fak­tisk lyk­ke­lig for, at det ik­ke blev Mall­orca. Men i sid­ste øje­blik blev tin­ge­ne aen­dret, og me­get lidt be­gej­stret blev jeg sendt til Ca­la Mill­or på Mall­orcas øst­kyst.« Lis Christensen blev imid­ler­tid hur­tigt be­gej­stret. Lidt hjul­pet på vej af en ro­man­tisk af­fa­e­re, da hun hur­tigt mød­te sin span­ske drøm­me­prins og si­den far til hen­des to dren­ge. Ef­ter fem år som Spies-gu­i­de blev det til nog­le få år som hjem­me­gå­en­de hus­mor, in­den hun igen tjek­ke­de ind til rej­se­bran­chen som spans­kla­e­rer på fle­re af øens gu­i­de­sko­ler. I 1998 var hun med til at op­tar­te Bra­vo Tours’ før­ste sa­e­son på øen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.