Ja­zz­kon­gens yd­my­ge

BT - - REJSER -

NEW YORK ik­ke vi­de, at ver­dens mest be­røm­te ja­zzmu­si­ker bo­e­de her i na­e­sten 30 år, at hans hjem har va­e­ret et na­tio­nal­hi­sto­risk monu­ment si­den 1986, og at det nu er de­di­ke­ret til at va­e­re mu­se­um, uden at der er aen­dret på in­dret­nin­gen, si­den fru Arm­strong dø­de i 1983. Fra fat­tig­dom til for­mue Lou­is Arm­strong blev født og vok­se­de op un­der de fat­tig­ste kår blandt prosti­tu­e­re­de i New Or­le­ans-kvar­te­ret Storyvil­le, hvor han bo­e­de med sin lil­le­sø­ster og mo­de­ren som ene­for­sø­ger, ef­ter at fa­de­ren tid­ligt for­lod dem. Han glem­te al­drig, hvor han kom fra, da han som vok­sen slog igen­nem som ja­zzmu­si­ker, og han le­ve­de al­tid me­get spartansk rundt om­kring på ho­tel­ler.

Da han ef­ter tre for­li­ste ae­g­te­ska­ber på to år­ti­er mød­te den før­ste sor­te dan­se­rin­de på Bro­adway, Lucil­le Wil­son, på The Cot­ton Club i Har­lem i 1942, be­slut­te­de hun, at det skul­le va­e­re slut med at le­ve li­vet i en kuf­fert, når de var ble­vet gift. Med en tur­né­plan på 300 rej­se­da­ge om året skul­le han ha­ve et rig­tigt hjem som ba­se, men da han ik­ke brød sig om at skil­te med sin ef­ter­hån­den sti­gen­de for­mue, faldt val­get på hen­des gam­le na­bo­lag, ar­bej­der­kvar­te­ret Qu­e­ens, hvor der al­le­re­de bo­e­de fle­re ja­zzmu­si­ke­re så­som Dizzy Gil­le­spie, Le­na Hor­ne, El­la Fitz­ge­rald og Ja­mes Brown.

Lou­is og Lucil­le Arm­strong blev gift i St. Lou­is, Mis­souri, året ef­ter, og hun for­lod straks show­bu­si­ness for at bli­ve fru Arm­strong på fuld tid. Hun lag­de ud­be­ta­lin­gen på to­fa­mi­li­ers­hu­set i ma­let trae på 107th Stre­et, hen­des mor flyt­te­de ind på før­stesa­len, og Lucil­le Arm­strong gik i gang med det, der skul­le bli­ve hen­des livslan­ge pas­sion – ud over at pas­se på Sat­ch­mo, som Arm­strongs ka­e­le­navn var – nem­lig bo­li­gin­dret­ning. Ti kon­cer­ter i Dan­mark Vi star­ter rund­t­u­ren i hans ga­ra­ge, som nu er ind­gang og mu­se­ums­bu­tik, med en lil­le kort­film om hans liv, og gan­ske pud­sigt er et af de få kon­cert­klip fra hans be­søg i Dan­mark i 1933, hvor han spil­le­de ot­te gan­ge i Kø­ben­havn og to gan­ge i Oden­se, beg­ge ste­der for ud­solg­te hu­se, og des­u­den li­ge fik tid til at med­vir­ke i lyst­spil­let ’Kø­ben­havn, Ka­lund­borg og?’ med bl.a. Ib Schøn­berg og Gös­ta Ek­man.

Mens han tur­ne­re­de og ind­spil­le­de film, hav­de Lucil­le travlt in­den­dørs. De vil­le ik­ke skil­le sig for me­get ud fra ve­jens øv­ri­ge be­bo­e­re, men de valg­te al­li­ge­vel sam­men at få pif­tet fa­ca­den op med rø­de mur­sten, og i sin god­hed til­bød Lou­is Arm­strong al­le si­ne na­bo­er at få gjort det sam­me, han skul­le nok be­ta­le, men der var ik­ke ret man­ge, der tak­ke­de ja, og den dag i dag står de fle­ste af ve­jens øv­ri­ge hu­se sta­dig i ma­let trae.

Til gen­ga­eld vil­le bå­de Lou­is og Lucil­le ger­ne for­vand­le det in­dre af hu­set til no­get lidt me­re ele­gant, og han føl­te, at hu­stru­en fik skabt et pa­lads til ham. Hun var me­get be­gej­stret for mel­le­møst­lig og asi­a­tisk stil, men hun gen­nem­før­te det i el­fen­ben og ly­se cre­me­far­ver fra gulv­ta­ep­per til ta­pe­ter, pol­stre­de møb­ler, gar­di­ner og ud­skår­ne skod­der og pa­ne­ler, så det ik­ke så ud­pra­e­get et­nisk ud.

Der­for bli­ver vi bedt om ik­ke at rø­re ved de sar­te va­eg­ge og møb­ler og kun hol­de os på de gan­ga­re­a­ler, som er be­lagt med et ek­stra ta­ep­pe på rund­t­u­ren med vo­res gu­i­de, Ed, der er lo­kal vo­luntør og i øv­rigt gam-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.