Fre­de­rik ta­ger ot­te år me­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OL IOC har aen­dret sig me­get til det bed­re gen­nem de syv år, jeg har va­e­ret med. Det er ble­vet me­re gen­nem­sig­tigt og me­re åbent,« si­ger kron­prins Fre­de­rik i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke.

Kronprinsen har va­e­ret med­lem af IOC si­den 2009, hvor han blev valgt ind ved et IOC-mø­de i Bel­la Cen­ter i Kø­ben­havn. I 2015 fik Dan­mark sit an­det med­lem af ko­mi­te­en, da OL-guld­vin­der fra 1996 PoulErik Høy­er, i kraft af sin stil­ling som for­mand for det in­ter­na­tio­na­le for­bund, fik en plads i det fi­ne sel­skab.

»Jeg fø­ler, det er vig­tigt, at vi i Dan­mark be­hol­der den stol i IOC, en dan­sker har haft kon­ti­nu­er­ligt i 100 år. Dan­mark har ik­ke au­to­ma­tisk et sa­e­de. Det er ik­ke ar­ve­ligt og går ik­ke ba­re i arv til en flink el­ler dyg­tig dan­sker, og jeg sy­nes be­stemt, jeg har mas­ser at gi­ve af,« si­ger kron­prins Fre­de­rik til Ber­ling­s­ke. Brug for dan­ske­re Og det er vig­tigt at ha­ve dan­ske­re i IOC, me­ner han.

»Vi har vir­ke­lig brug for, at vi er der­u­de. Det er ik­ke nok at si­ge, at vi er de mest li­ge i ver­den og har det bed­ste de­mo­kra­ti. Du kan ik­ke ba­re stå uden­for og rå­be. Det er som at rå­be op mod vin­den; det kan godt va­e­re, folk nik­ker, men de kan ik­ke hø­re, hvad du si­ger. Du skal in­den for i sam­me stue.« »Ja!« En af kron­prin­sens kri­ti­ke­re, da han blev valgt ind i 2009, var den tid­li­ge­re ro­er Vi­ctor Fed­der­sen, der ved de olym­pi­ske le­ge i 1996 og 2000 vandt hen­holds­vis guld og bron­ze i letva­egts­fi­re­ren. Han hav­de selv for­søgt at bli­ve IOC-med­lem og kun­ne den­gang ik­ke se idéen i at op­stil­le Kronprinsen. I dag har pi­ben dog få­et en an­den lyd.

»Jeg er for at ha­ve Kronprinsen i IOC. Vig­tigst af alt er han pas­sio­ne­ret. Sport og in­ter­na­tio­nal sport er hans ae­g­te in­ter­es­se. Jeg har mødt ham en del gan­ge, bå­de på to­mands­hånd og i min­dre grup­per, og det er han rig­tig god til. Jeg tror, vi al­le sam­men ved, at han har si­ne ud­for­drin­ger, når han sid­der i et kon­fron­te­ren­de in­ter­view el­ler står over for en for­sam­ling og skal si­ge no­get be­ga­vet, men i min­dre grup­per er han su­per­god,« si­ger Vi­ctor Fed­der­sen til BT.

»Man kan og­så se det som, at der nu er ble­vet in­ve­ste­ret syv år, og det vil­le va­e­re aer­ger­ligt at skul­le gi­ve plad­sen vi­de­re. Det er jo først nu, han (Kronprinsen, red.) for al­vor er in­de i sa­ger­ne, så nu skal han byg­ge vi­de­re på sit fun­da­ment af ind­sigt og vi­den. Det, vi skal sør­ge for i Dan­mark, er at la­ve in­ter­na­tio­na­le le­de­re som Poul-Erik Høy­er, som den vej igen­nem kan kom­me ind i IOC.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.