Dun­can ny AGF-an­fø­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LE­DER ba­e­rer an­fø­rer­bin­det. At val­get er fal­det på Dun­can, har va­e­ret op­lagt, for­di han bå­de har per­son­lig­he­den, er­fa­rin­gen, vin­der­men­ta­li­te­ten og den stra­te­gi­ske ind­sigt til at løf­te den­ne op­ga­ve,« si­ger Glen Rid­ders­holm og til­fø­jer:

»Sam­ti­dig bra­en­der der et stort AGF-hjer­te i Dun­can – li­ge­som der og­så gør hos St­ef­fen Rasmussen, som jeg har va­e­ret me­get glad for som an­fø­rer, og som, jeg er me­get til­freds med, fort­sat har com­mit­tet sig til at vil­le på­ta­ge sig et stort an­svar for frem­ti­dens AGF,« si­ger Rid­ders­holm. Ry­ger Rasmussen på ba­en­ken? Han kan gla­e­de sig over, at St­ef­fen Rasmussen trods an­fø­rer­fra­val­get har sagt ja til at ind­gå i en le­der­grup­pe blandt spil­ler­ne, som ud­over ham selv og Morten Dun­can Rasmussen be­står af Nik­las Ba­ck­man og Dan­ny Olsen.

Trods rol­len som le­der­fi­gur i AGF ty­der me­get el­lers på, at 33-åri­ge St­ef­fen Rasmussen ik­ke får spil­le­tid mod Søn­derjyske i dag.

Så­le­des har den nyind­køb­te ser­bi­ske må­l­mand Alek­s­an­dar Jova­novic, der i øv­rigt er 10 cen­ti­me­ter hø­je­re end St­ef­fen Rasmussen, stå­et i tre af de se­ne­ste fi­re halv­le­ge i test­kam­pe­ne op til Su­per­liga­ens start.

Da BT tid­li­ge­re på ugen spurg­te Det er, som det er. Vi er i en kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion som så man­ge an­dre, og det må jeg ba­re for­hol­de mig til St­ef­fen Rasmussen, hvor­dan han så på ud­sig­ten til at ha­ve mi­stet sin plads, var han dog ik­ke sik­ker på, at det­te var til­fa­el­det.

»Ja, det må vi se, men det er der ik­ke no­gen, der ved no­get om end­nu,« si­ger må­l­man­den med de over 400 kam­pe for AGF. »Jo, det er rig­tigt, men det er ik­ke al­tid, at det er sand­he­den. Jeg har ik­ke få­et no­get at vi­de.« Hvad ta­en­ker du om, at klub­ben har hen­tet en for­holds­vis ret sta­erk må­l­mand i Alek­s­an­dar Jova­novic? »Det er, som det er. Vi er i en kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion som så man­ge an­dre, og det må jeg ba­re for­hol­de mig til. Det ene­ste, jeg kan gø­re, er at tra­e­ne hårdt, og så er tra­e­ne­ren for­hå­bent­lig ik­ke i tvivl om, hvem der skal spil­le. An­det er der ik­ke i det.« Du er sta­dig an­fø­rer? »Det er der ik­ke aen­dret på,« for­kla­re­de St­ef­fen Rasmussen, der si­den har måt­tet er­ken­de, at der på få da­ge var aen­dret på den del.

Klok­ken 12.00 i dag, når star­top­stil­lin­ger­ne til kam­pen mod Søn­derjyske bli­ver of­fent­lig­gjort, bli­ver vi og­så klo­ge­re på, om han står på mål el­ler for før­ste gang i man­ge år ta­ger plads på ba­en­ken af sport­s­li­ge grun­de.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra Glen Rid­ders­holm, men han for­kla­re­de, at han var travlt op­ta­get he­le da­gen i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.