Zor­ni­ger-tra­e­ning gi­ver et boost

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­TER­VIEW Brønd­by har op til den nye sa­e­son mi­stet en ra­ek­ke pro­fi­ler, og en dem, der skal ta­ge me­re an­svar, er ba­ck­en Jo­han Lars­son, som BT har fan­get til et in­ter­view om ef­fek­ten af den hår­de tra­e­ning un­der den nye tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger.

»Det er ba­re en helt an­den må­de at spil­le fod­bold på. Det kra­e­ver ut­ro­ligt me­get af hver en­kelt spil­ler. Hvis der er én, der fal­der ud af vo­res kon­cept, øde­la­eg­ges he­le vo­res sy­stem på en helt an­den må­de end i an­dre sy­ste­mer. Det kra­e­ver, at vi kom­mer med ener­gi i 90 mi­nut­ter, at vi kom­mer som et hold, uan­set hvad der sker. Vi er nødt til at stå sam­men og ar­bej­de ben­hårdt for hin­an­den he­le ti­den. Det er de ting, vi for­sø­ger at ar­bej­de med ved hver tra­e­ning og kamp. Det er ik­ke nemt, det kra­e­ver ut­ro­ligt man­ge lø­be­me­ter. Vi skal sto­le på hin­an­den, så hvis jeg går nu, skal he­le hol­det føl­ge ef­ter.«

»Så­dan kan man selv­føl­ge­lig va­el­ge at se på det, men vi tror på det. Vi har en ut­ro­lig tro på det, vi gør, og hvis vi ba­re kan få det til at fun­ge­re og ta­ge de skridt, der kra­e­ves, tror jeg, det bli­ver rig­tig, rig­tig godt. Selv­føl­ge­lig kan man ta­en­ke på de ne­ga­ti­ve aspek­ter, men først og frem­mest hand­ler det for os og for mig om at se på de po­si­ti­ve.«

»(Gri­ner) Ja, det kan man godt. Der var knald på fra star­ten. Det har va­e­ret ben­hård tra­e­ning, men når man tror, man er helt fa­er­dig, har man lidt me­re at gi­ve af. Det gi­ver et boost, at man fak­tisk kan me­re, end man tror. Det er helt ty­de­ligt, at det er en an­den må­de at tra­e­ne på.« Klub­ben har få­et ar­bejds­ro

»Jo, det vil­le det selv­føl­ge­lig. Nu har vi haft ‘pre­sea­son’, men tan­ken er, at vi skal be­va­re den her in­ten­si­tet og den hår­de tra­e­ning. Når vi tra­e­ner, gør vi det ik­ke for at be­va­e­ge os, vi gør det for at bli­ve bed­re og ud­vik­le os. Det kom­mer til at bli­ve hårdt, og det er lidt en om­stil­ling, for­di man ik­ke er så vant til at tra­e­ne så hårdt i lø­bet af sa­e­so­nen, men jeg tror, det vil gø­re os bed­re.«

»Det er klub­bens målsa­et­ning, men det er ik­ke no­get, der har for­an­dret no­get for os spil­le­re. Vi vil vin­de, hver gang vi går på ba­nen. Så­dan er det, og det kom­mer al­drig til at for­an­dres. Det er klart, at det gi­ver klub­ben lidt ro til at op­fyl­de si­ne eg­ne kri­te­ri­er og krav, så man ik­ke står og si­ger, at man skal vin­de Su­per­liga­en. Det her er no­get, vi tror på, og det er en ny må­de at gø­re det på, men for os spil­le­re for­an­dres vo­res vin­der­men­ta­li­tet ik­ke. Vi kom­mer sta­dig til at gå ef­ter sej­ren i hver kamp.« BRØND­BYS TRANS­FER IND: BENEDICT RÖCKER (Greut­her Fürth) HJORTUR HERMANNSSON (PSV) JONAS BOR­RING (Ran­ders FC) GUSTAF NILSSON (Fal­ken­bergs FF) JOSÉ ARIEL NUNEZ (Olim­pia, le­je­af­ta­le slut) PAULUS ARAJUURI UD: DA­NI­EL AGGER (kar­ri­e­re­stop) JO­HAN ELMANDER (kon­trakt ud­lø­bet) RIZA DURMISI (Be­tis) DAVID BOYSEN (Ro­da) MAR­TIN ØRNSKOV (Lyngby) MAGNUS ERIKS­SON (Djurgården)

(Lech Poz­nan - kom­mer til vin­ter)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.