Så gik den ik­ke la­en­ge­re...

BT - - TOUR DE FRANCE -

SLUT Der var syv, der var seks, der var fem på cy­kel­tuuur. Evigt uhel­di­ge Mat­ti Bres­chel (Can­non­da­le) styr­te­de på 14. eta­pe og måt­te tra­ek­ke sig fra årets Tour de Fran­ce, der der­med nu er ne­de på at in­de­hol­de fem dan­ske­re. Uhel­de­ne har kar­ri­e­ren igen­nem klam­ret sig til 31-åri­ge Mat­ti Bres­chel som mag­ne­ter på et kø­le­skab. Men den­ne som­mer lig­ne­de det, at han for en gangs skul­le kla­re sig helskin­det igen­nem et af de sto­re eta­pe­løb. Men så...

»Det ske­te ude mel­lem bi­ler­ne. Han var stop­pet op for at tis­se og skul­le så ar­bej­de sig op i fel­tet igen... for­bi al­le ser­vi­ce­vog­ne­ne,« lød det fra Can­non­da­les sport­s­di­rek­tør, Char­les We­ge­li­us, ef­ter eta­pen.

»Men så styr­te­de en Co­fi­dis-ryt­ter, og en af ser­vi­ce­vog­ne­ne måt­te brem­se hårdt op for at und­gå at kø­re ind i ham. Og så kør­te en an­den ryt­ter op bag i bi­len, og Mat­ti kør­te ind i den­ne ryt­ter og styr­te­de.«

»Vi ved end­nu ik­ke, hvor­dan hans til­stand er. Han har få­et en stor fla­en­ge i sit høj­re ben. Han er nu med vo­res la­e­ge i en am­bu­lan­ce, hvor han vil bli­ve un­der­søgt yder­li­ge­re. Jeg vil ik­ke ud i spe­ku­la­tio­ner, om hvor­vidt no­get er bra­ek­ket,« for­tal­te Char­les We­ge­li­us.

Se­ne­re på da­gen lød det dog fra Can­non­da­le, at in­tet var bra­ek­ket hos dan­ske­ren, der dog måt­te for­la­de am­bu­lan­cen med sto­re for­bin­din­ger på høj­re ben og høj­re arm.

Det er som sagt langt fra før­ste gang, at Mat­ti Bres­chel ry­ger i as­fal­ten. Hver gang han har va­e­ret ved at ram­me top­for­men, er uhel­de­ne hag­let ned over ham og for­hin­dret dan­ske­ren i at ind­lø­se det sto­re po­ten­ti­a­le, han el­lers be­sid­der.

Han har mas­se­vis af uheld på cv’et – fle­re af dem er tragi­ko­mi­ske. Ek­sem­pel­vis da han un­der Tour of Oman i 2014 blev ban­ket af cyk­len af en vild­fa­ren fly­ven­de madras. Fel­tets uhel­dig­ste ryt­ter Og ef­ter gårs­da­gens Tour-eta­pe var der og­så med­fø­lel­se at hen­te hos Skul­le man va­el­ge fel­tets mest uhel­di­ge ryt­ter de se­ne­ste år, er det helt klart Mat­ti Mat­tis dan­ske kol­le­ga­er.

»Godt nok har min hold­kam­me­rat Si­mon Ger­rans va­e­ret ri­me­lig uhel­dig med sin skul­der, kra­ve­ben og hånd­led, men skul­le man va­el­ge fel­tets mest uhel­di­ge ryt­ter de se­ne­ste år, er det helt klart Mat­ti.« lød det fra Chri­stop­her Juul-Jen­sen (Ori­caBi­ke­e­x­chan­ge).

»Men man kan desva­er­re ik­ke gø­re me­get an­det end at hå­be på, at han i det mind­ste ik­ke er kom­met al­vor­ligt til ska­de. Det ene­ste po­si­ti­ve, han kan ta­ge med, er, at han har gav­net i den ma­eng­de eta­per, han nå­e­de at va­e­re med i – men desva­er­re får han ik­ke gla­e­den af at fuld­fø­re.«

Mat­ti Bres­chel er den an­den dan­sker, der ud­går af årets Tour de Fran­ce. Tid­li­ge­re – på lø­bets ot­ten­de eta­pe – trak Mi­cha­el Mør­køv sig fra lø­bet ef­ter at ha­ve kørt ad­skil­li­ge da­ge i smer­ter ef­ter et vold­somt styrt på før­ste eta­pe.

De fem til­ba­ge­va­e­ren­de dan­ske­re er: Jakob Fuglsang (Asta­na), Lars Bak (Lot­to-Sou­dal), Chri­stop­her Juul-Jen­sen (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge), Mi­cha­el Val­gren (Tin­koff) og Chris An­ker Sø­ren­sen (Fortu­neo-Vi­tal).

Eta­pen blev i øv­rigt vun­det af det bri­ti­ske fart­fa­eno­men Mark Ca­ven­dish (Team Di­men­sion Da­ta), der igen var urør­lig i spur­ten. Det var ’ka­non­kug­lens’ fjer­de eta­pe­sejr i årets Tour – og kar­ri­e­rens Tour de Fran­ce-ge­vinst num­mer 30. Han ån­der nu le­gen­da­ri­ske Ed­dy Merckx, der har re­kor­den med 34 Tour-sej­re, i nak­ken. Kit­tel sur på Ca­ven­dish I spur­ten sad Ca­ven­dish me­get ta­et på ty­ske Mar­cel Kit­tel (Etixx-Qu­i­ck­Step), der ef­ter­føl­gen­de send­te en hid­sig ge­sti­ku­la­tion i ’Cavs’ ret­ning. Men det tog bri­ten ik­ke så tungt.

»Qui­ck-Step star­te­de tid­ligt, så jeg vid­ste, at Kit­tel vil­le bli­ve af­le­ve­ret ret sent i mod­vin­den. Jeg ven­te­de ba­re på, at han vil­le gå død, og så kør­te jeg for­bi ham og sty­re­de lidt mod høj­re, så han blev lidt sur, men jeg var langt for­an ham, så jeg sy­nes ik­ke, der var no­get i vej­en med spur­ten. Han var nok ba­re fru­stre­ret.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.