Ru­ten

BT - - TOUR DE FRANCE -

Da­gens eta­pe er en af de mest ufor­ud­si­ge­li­ge i årets Tour de Fran­ce. Den er kun 160 km lang, men det gør den be­stemt ik­ke nem af den grund. Det går så­le­des op og ned he­le da­gen med ik­ke min­dre end seks ka­te­go­ri­se­re­de stig­nin­ger.

Grun­det eta­pens hård­hed bli­ver det sva­ert for Team Sky at kon­trol­le­re et ud­brud. I be­gyn­del­sen vil de nok sør­ge for, at der ik­ke smut­ter no­gen far­li­ge ryt­te­re fra top­pen af klas­se­men­tet af­sted, men hvis in­gen i ud­brud­det tru­er Chris Froo­me, vil de med stor sand­syn­lig­hed la­de dem få et kom­forta­belt for­spring. Det ved al­le ryt­ter­ne i fel­tet, og der­for vil kam­pen om at ram­me det rig­ti­ge ud­brud bli­ver ut­ro­lig in­tens.

Col du Bert­hi­and er da­gens før­ste ka­te­go­ri­se­re­de stig­ning og be­gyn­der al­le­re­de ef­ter 16,5 km. Op­kørs­len er kun seks km lang, men med en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på ot­te, kra­e­ver det go­de bjerg­ben at kom­me med i da­gens ud­brud. Ef­ter ned­kørs­len føl­ger 70 sav­tak­ke­de ki­lo­me­ter med tre stig­nin­ger og den ind­lag­te po­ints­purt. Selv­om Pe­ter Sa­gan al­le­re­de sy­nes sik­ker på at vin­de den grøn­ne trø­je igen i år, vil det ik­ke va­e­re no­gen over­ra­skel­se at se ham kø­re med i ud­brud­det og ta­ge yder­li­ge­re po­int. Ver­dens­meste­ren vir­ker til at va­e­re umu­lig at hol­de i ro i øje­blik­ket.

Med 60 km igen ta­ger ryt­ter­ne fat på da­gens la­eng­ste stig­ning. Grand Co­lom­bi­er er 12,8 km lang og sti­ger med 6,8 pro­cent i snit. De sid­ste seks km er de stej­le­ste med fle­re styk­ker over 10 pro­cent. Ned­kørs­len fin­der sted på smal­le ve­je og er me­get tek­nisk. Isa­er den sid­ste halv­del, der end­da skal for­ce­res to gan­ge i dag. 10. Hvis man har en god dag her, kan man vir­ke­lig ta­ge tid på si­ne kon­kur­ren­ter. Isa­er hvis man og­så er god nedad. Selv­om ryt­ter­ne al­le­re­de én gang har prø­vet kra­ef­ter med den tek­nisk sva­e­re ned­kør­sel, bli­ver det ik­ke me­get nem­me­re an­den gang. Først i Ang­le­fort fla­der det ud igen, hvor­ef­ter de sid­ste 8,5 km stort set er li­ge ud he­le vej­en mod mål­stre­gen. Der er med­vind på det­te styk­ke, hvil­ket be­ty­der, at hvis man får et for­spring på ned­kørs­len, er der go­de mu­lig­he­der for at hol­de hjem. Vin­cen­zo Ni­ba­li (Asta­na). Han er al­le­re­de ude af klas­se­men­tet, men har vist loven­de tak­ter de se­ne­ste da­ge. Det egent­li­ge for­mål med Ni­ba­lis Tour-del­ta­gel­se i år er at for­be­re­de sig til OL. Dog har han ik­ke lagt skjul på, at han og­så hå­ber at kun­ne vin­de en eta­pe. Den ae­re­ka­e­re si­ci­li­a­ner stil­ler al­drig til start blot for at va­e­re sta­tist. Da­gens eta­pe pas­ser ham rig­tig godt med den sva­e­re ned­kør­sel til sidst. Hvis Ni­ba­li kom­mer med i det rig­ti­ge ud­brud, bli­ver han sva­er at slå. Det kra­e­ver dog, at han kom­mer ale­ne af­sted. På trods af si­ne man­ge kva­li­te­ter slår Ni­ba­li ik­ke man­ge i en spurt.

En an­den ryt­ter, der må for­ven­tes at ha­ve ud­set sig da­gens eta­pe, er Rui Cos­ta (Lam­pre). Han kom ut­ro­lig ta­et på den an­den dag på Arca­lis, hvor han slut­te­de som num­mer to ef­ter Tom Du­moulin. Det gjor­de blandt an­det, at han kom MIK­KEL CONDÉ,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.