Ad­va­rer mod døds­straf

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

EFTERSPIL

Fle­re me­di­er skri­ver, at sto­re fol­ke­ma­eng­der i går sam­le­de sig og råb­te, at »for­ra­e­der­ne skal ha­en­ges,« På so­ci­a­le me­di­er har Er­do­gans til­ha­en­ge­re og­så kra­e­vet døds­straf ge­nind­ført,

Kri­sti­an Jen­sen op­for­drer i det he­le ta­get Er­do­gan til at »la­de jer­n­na­e­ven hvi­le«.

»Det na­e­ste hal­ve år er ret af­gø­ren­de. Uan­set om vi snak­ker Sy­ri­en el­ler flygt­nin­ge­kri­se, er det af­gø­ren­de for Eu­ro­pas ud­vik­ling. Er­do­gan skal la­de jer­n­na­e­ven hvi­le, så vil han se, at kup­for­sø­get er et ud­tryk for, at nog­le me­ner, at han har stram­met skru­en for me­get. Der­for bør der va­e­re ef­tertan­ke, me­re end der bør va­e­re overilet hand­ling fra Tyr­ki­et,« si­ger Kri­sti­an Jen­sen.

Han fryg­ter, at de­mo­kra­ti­et i Tyr­ki­et kan ha­ve sej­ret »ad hel­ve­de til«. Kortva­rig sejr »Jeg ser på frem­ti­den med be­kym­ring, for­di vi al­le­re­de nu kan hø­re, at der bru­ges ord som ha­evn og ud­rens­ning. Der bli­ver ik­ke snak­ket om for­so­ning el­ler er­ken­del­se af, at det, som mi­li­ta­e­ret har gjort, er ud­tryk for, at Er­do­gan har stram­met de fri­heds­gra­der, som Tyr­ki­et tra­di­tio­nelt har, for me­get,« si­ger Kri­sti­an Jen­sen.

Sej­ren kan bli­ve kortva­rig, fryg­ter EUs le­de­re. For ne­top de de­mo­kra­ti­ske va­er­di­er kan bli­ve det na­e­ste, der står for skud, hvis Tyr­ki­ets sta­er­ke mand til­ta­ger sig end­nu me­re magt og fjer­ner end­nu fle­re kri­ti­ke­re i og uden­for statsad­mi­ni­stra­tio­nen.

Kri­sti­an Jen­sen er bl.a. sta­er­kt be­kym­ret over, at 2.745 dom­me­re er af­sat.

»Det si­ger mig, at det ik­ke er no­get, der er fo­re­gå­et på ba­sis af en ef­ter­forsk­ning. Der­for er det vig­tigt, at vi og­så får sig­na­le­ret klart, at vi for­ven­ter af Tyr­ki­et, at de får la­vet en ret­fa­er­dig ef­ter­forsk­ning og gi­ver dem en ret­fa­er­dig ret­ter­gang,« si­ger Kri­sti­an Jen­sen til Ritzau. UDRENSNINGER Dan­ske dom­me­re er be­styr­te­de over, at fle­re tu­sin­de af de­res kol­le­ger i Tyr­ki­et uden vi­de­re er ble­vet fjer­net fra de­res post af Er­do­gan. Straks ef­ter det mis­lyk­ke­de kup blev der ud­stedt an­hol­del­ses­or­drer på i alt 2.745 dom­me­re og an­kla­ge­re over he­le Tyr­ki­et.

Udrens­nin­gen kan va­e­re ud­tryk for, at pra­esi­dent Er­do­gan be­nyt­ter sig af lej­lig­he­den til at fjer­ne uaf­ha­en­gig kon­trol, me­ner for­man­den for Den Dan­ske Dom­mer­for­e­ning Mi­ka­el Sjö­berg.

»Jeg er be­kym­ret og fak­tisk og­så be­styr­tet over ud­vik­lin­gen,« si­ger han til Ritzau.

Tyr­ki­ets magt­ha­ve­re be­nyt­ter kup­for­sø­get til at slip­pe af med be­sva­er­li­ge dom­me­re, me­ner han.

»Jeg ken­der jo ik­ke den nøj­ag­ti­ge bag­grund for an­hol­del­ser­ne, men ha­stig­he­den si­ger mig, at man be­nyt­ter sig af lej­lig­he­den til at slip­pe af med en ra­ek­ke uaf­ha­en­gi­ge dom­me­re. Der­med sva­ek­ker man den tred­je stats­magt, der skal hol­de øje med den udø­ven­de og den lov­gi­ven­de magt. Så kan ind­greb mod for­sam­lings­fri­he­den og yt­rings­fri­he­den nem­me­re la­de sig gø­re. Så er der frit spil,« Mi­ka­el Sjö­berg.

Ansla­get mod de uaf­ha­en­gi­ge dom­me­re har dog stå­et på i et styk­ke tid. Når vi mø­des in­ter­na­tio­nalt, bru­ger vi me­get tid på Tyr­ki­et

»Når vi mø­des in­ter­na­tio­nalt, bru­ger vi me­get tid på Tyr­ki­et, for­di vi kan kon­sta­te­re, at for­hol­det mel­lem Er­do­gan og dom­sto­le­ne bli­ver me­re og me­re an­s­pa­endt.«

For ek­sem­pel er Mi­ka­el Sjö­bergs kol­le­ga i den tyr­ki­ske dom­mer­for­e­ning ble­vet for­flyt­tet fra sin post i Anka­ra til et fjer­nt­lig­gen­de em­be­de na­er den sy­ri­ske gra­en­se.

»Det er lyk­ke­des at sen­de fle­re be­sva­er­li­ge dom­me­re ud af Istanbul og Anka­ra,« forta­el­ler Sjö­berg.

Da den eu­ro­pa­ei­ske for­e­ning af dom­me­re i maj mød­tes i Jerus­a­lem, måt­te man und­va­e­re den tyr­ki­ske kol­le­ga. Han hav­de få­et for­bud mod ud­rej­se, op­ly­ser den dan­ske dom­mer­for­mand.

Mi­ka­el Sjö­berg hå­ber, at ne­top den eu­ro­pa­ei­ske for­e­ning vil re­a­ge­re på den se­ne­ste dra­ma­ti­ske ud­vik­ling oven­på det mis­lyk­ke­de kup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.