NU TA­GER HAN AL MAGT

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

BE­LEJ­LIGT KUP Vin­de­ren ta­ger det he­le, og ha­ev­nen bli­ver hård. Ef­ter at ha­ve slå­et mi­li­ta­er­kup­pet nat­ten til lør­dag ned ud­ren­ser Tyr­ki­ets pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan nu fjen­der­ne i mi­li­ta­e­ret og de stats­li­ge in­sti­tu­tio­ner. »Op­ryd­nin­gen fort­sa­et­ter. Vi har om­kring 6.000 til­ba­ge­hold­te, og det an­tal vil sti­ge,« si­ger ju­stits­mi­ni­ster Bekir Boz­dag til det stats­li­ge nyheds­bu­reau Ana­do­lu.

Pra­esi­dent Er­do­gan si­ger til Reu­ters, at han ’vil fjer­ne den virus, der er an­svar­lig for kup­for­sø­get, fra al­le stats­li­ge in­sti­tu­tio­ner’.

»Er­do­gan stram­mer gre­bet og sør­ger for at an­hol­de vir­ke­li­ge og ind­bild­te mod­stan­de­re. Det er us­and­syn­ligt, at han på én dag skul­le ha­ve sam­let be­vi­ser mod 2.700 dom­me­re. Det vir­ker ik­ke tro­va­er­digt, og der er ik­ke no­gen, der tror på, at de får en fair rets­sag,« si­ger den tyr­kisk­dan­ske jour­na­list og for­fat­ter De­niz Se­rin­ci til BT.

2.745 dom­me­re og 2.839 mi­li­ta­er­folk er an­holdt, blandt dem man­ge ge­ne­ra­ler og højt­stå­en­de of­fi­ce­rer.

Ved den tri­um­fe­ren­de til­ba­ge­komst til Istanbul jub­le­de Er­do­gan og tak­ke­de Al­lah for det mis­lyk­ke­de kup. Mens han selv be­skyl­der ek­sil­ri­va­len Fe­tul­lah Gü­len for at va­e­re bag­man­den, mista­en­ker kri­ti­ke­re Er­do­gan for selv at stå bag - ne­top for at få chan­cen for at kom­me af med si­ne mod­stan­de­re, ud­skri­ve et hur­tigt valg og aen­dre for­fat­nin­gen, så han selv kan få ube­gra­en­set magt i lan­det.

»Man­ge ha­ev­der di­rek­te, at han selv står bag det he­le, og om det er sandt, kan jeg selv­føl­ge­lig ik­ke af­gø­re. Men det er klart, at kup­pet har va­e­ret en ka­em­pe for­del for ham, og at han kom­mer styr­ket ud af det.

Er­do­gan har la­en­ge øn­sket at aen­dre det tyr­ki­ske sy­stem. I prin­cip­pet er det pre­mi­er­mi­ni­ste­ren, der be­stem­mer mest, men i prak­sis er det Er­do­gan. Men han vil ger­ne aen­dre grund­loven, så han som pra­esi­dent får fle­re be­fø­jel­ser. Og in­den­rigs­mi­ni­ste­ren har al­le­re­de brugt kup­pet som ar­gu­ment for, at sy­ste­met skal aen­dres til for­del for Er­do­gan,« si­ger De­niz Se­rin­ci.

Det se­ne­ste år har Er­do­gan al­le­re­de stram­met gre­bet. Tv-sta­tio­ner er ble­vet luk­ket, kri­ti­ske re­dak­tø­rer er ble­vet fjer­net, og na­e­sten 2.000 jour­na­li­ster og de­bat­tø­rer er an­kla­get for at for­na­er­me pra­esi­den­ten og ri­si­ke­rer fa­engsel. Re­dak­tø­ren af en af de få til­ba­ge­va­e­ren­de kri­ti­ske avi­ser, Cum­huriy­et, blev tid­li­ge­re på året an­kla­get for spio­na­ge og ri­si­ke­rer liv­s­tid i fa­engsel.

In­ter­na­tio­na­le me­di­er kal­der sam­stem­men­de kup­for­sø­get ama­tør­ag­tigt og un­drer sig over, at kup­ma­ger­ne brug­te gam­mel­dags me­to­der som tanks og an­greb på tv-sta­tio­ner, mens Er­do­gan selv be­her­ske­de mo­der­ne me­to­der som so­ci­a­le me­di­er og iPho­nes Fa­ceTi­me. Re­li­gi­øse bøl­ler Be­folk­nin­gen øn­ske­de ik­ke at ven­de til­ba­ge til et mi­li­ta­ert sty­re, og nat­ten igen­nem var lan­dets mo­ske­er op­ly­ste, mens ima­mer­ne op­for­dre­de folk til at gå på ga­den og støt­te Er­do­gan. Og re­li­gi­øse bøl­ler gik løs på sol­da­ter­ne med uhyg­ge­lig bruta­li­tet, mens de råb­te: ’Al­lah er størst’.

Lek­tor i mel­le­møst­stu­di­er ved Oden­se Uni­ver­si­tet Me­h­met Ümit Ne­cef, som be­fin­der sig i Istanbul i øje­blik­ket, si­ger til Ritzau at ’stem­nin­gen Man­ge ha­ev­der di­rek­te, at han selv står bag det he­le, og om det er sandt, kan jeg selv­føl­ge­lig ik­ke af­gø­re. Men det er klart, at kup­pet har va­e­ret en ka­em­pe for­del for ham, og at han kom­mer styr­ket ud af det er god’ og at af­vis­nin­gen af et ude­mo­kra­tisk kup har sam­let be­folk­nin­gen.

»Langt me­re end en vred, ha­evn­ger­rig stem­ning er der er en fest­stem­ning li­ge nu over, at be­folk­nin­gen stod sam­men og af­vi­ste kup­pet. Sam­ti­dig er det ble­vet enormt po­si­tivt mod­ta­get, at he­le par­la­men­tet for­døm­te kup­pet,« si­ger han.

»Det ra­tio­nel­le vil va­e­re, at Er­do­gan dra­ger den lek­tie, at hvis han po­la­ri­se­rer be­folk­nin­gen, så ska­ber han kon­flik­ter, han ik­ke kan kon­trol­le­re, og at han der­for prø­ver at spa­en­de bre­de­re. Men det kan og­så va­e­re, at han bru­ger det som und­skyld­ning for at gå fuld­sta­en­dig ber­sa­erk og for­sø­ger at re­a­li­se­re si­ne drøm­me om at bli­ve Tyr­ki­ets ene­rå­di­ge pra­esi­dent, si­ger Me­h­met Ümit Ne­cef.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.