Er­do­gan: Kup var sty­ret fra USA

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

KUP-TE­O­RI 1 Eks­plo­sio­ner­ne og sky­de­ri­er­ne lam­me­de ga­der­ne i Tyr­ki­ets ner­ve­cen­tre Istanbul og Anka­ra. Men kup­pet var or­ke­stre­ret 5.000 km va­ek i by­en Say­l­ors­brug i Penn­sylva­nia, USA, ha­ev­der pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan, ef­ter at han tri­um­fe­ren­de vend­te til­ba­ge til Istanbul og med­del­te, at mi­li­ta­er­kup­pet var ned­ka­em­pet. Per­so­nen, der iføl­ge Er­do­gan skul­le stå bag, er en 75-årig is­la­misk hi­sto­ri­ker og la­e­rer, Fet­hul­lah Gü­len, som si­den slut­nin­gen af 1990er­ne har op­holdt sig i fri­vil­ligt ek­sil i Penn­sylva­nia. Fet­hul­lah Gü­len er ån­de­lig le­der for mil­li­o­ner af tyr­ke­re, bå­de i Tyr­ki­et og rundt om i ver­den, og le­der af Gü­len-be­va­e­gel­sen. Hans net­va­erk af til­ha­en­ge­re fin­des ver­den rundt, og de har åb­net aka­de­mi­ske is­la­mi­ske sko­ler i 90 lan­de.

Gü­len støt­te­de op­rin­de­ligt Er­di­o­gan, som steg i gra­der­ne fra at va­e­re borg­me­ster i Istanbul til pre­mi­er­mi­ni­ster og der­ef­ter pra­esi­dent i 2014.

Men de ra­ge­de for al­vor uklar ef­ter en mas­siv kor­rup­tions­skan­da­le i 2013. Sa­ger­ne in­vol­ve­re­de mil­li­ar­der af dol­lar i be­stik­kel­se til po­li­ti­ke­re og bu­reau­kra­ter i for­bin­del­se med fusk i of­fent­li­ge li­ci­ta­tio­ner og kon­trak­ter samt om­gå­el­se af FNs sank­tio­ner mod Iran, der har brugt den stats­li­ge bank, Hal­k­bank, til hvid­va­sk­ning af pen­ge og smug­ling af guld­bar­rer. Tid­li­ge­re al­li­e­re­de Un­der over­fla­den ul­me­de et op­gør mel­lem Er­do­gan og Fe­tul­lah Gü­lens is­la­mi­ske be­va­e­gel­se, Hik­met (’Tje­nen­de’, red.). Gü­len var an­gi­ve­ligt fru­stre­ret, for­di han føl­te, at Er­do­gan for­søg­te at ud­ren­se hans til­ha­en­ge­re i stats­ap­pa­ra­tet.

De to var al­li­e­re­de fra 2002 frem til 2007, da AK-re­ge­rin­gen fik mi­li­ta­e­ret un­der po­li­tisk kon­trol og ren­set ud i statsad­mi­ni­stra­tio­nens an­ti­is­la­mi­ske bu­reau­kra­ti.

Er­do­gan be­skyld­te Gü­len for at etab­le­re ’en pa­ral­lel­stat’, og det har la­en­ge va­e­ret kendt, at sto­re de­le af po­li­ti­styr­ken og retsva­es­net er be­man­det med Gü­lens Hik­met-folk.

Fet­hul­lah Gü­len af­vi­ser Er­do­gans be­skyld­nin­ger og na­eg­ter en­hver in­vol­ve­ring i kup­pet.

Hik­met-be­va­e­gel­sen, som ka­em­per for en mo­de­rat ver­sion af sun­ni­is­lam og øn­sker di­a­log med an­dre re­li­gio­ner, har lø­ben­de be­skyldt Er­do­gan for at for­føl­ge og ar­rer­ste­re dets sym­pa­ti­sø­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.