Tyr­ki­ske kil­der: Er­do­gan stod selv bag kup

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

KUP-TE­O­RI 2 »Kup­pet er en ga­ve fra Al­lah. Nu kan vi få ren­set ud i ha­e­ren.« Så­dan lød det fra pra­esi­dent Er­do­gan, da det stod klart, at kup­pet mod ham var slå­et fejl.

Man­ge me­ner da og­så, at det fejl­slag­ne kup var en ka­er­kom­men ap­pels­in, der faldt ned i pra­esi­den­tens tur­ban, og mista­en­ker ham selv for at stå bag, og der­med slå ned på dom­me­re og of­fi­ce­rer, der er skep­ti­ske over­for hans kurs.

På so­ci­a­le me­di­er sam­men­lig­ner kon­spira­tions­te­o­re­ti­ke­re kup­pet med bran­den i den ty­ske rigs­dag i 1933, hvor Adolf Hit­ler ud­nyt­te­de pa­nik­ken til at øge si­ne magt­be­fø­jel­ser, sa­et­te grund­la­eg­gen­de ret­tig­he­der ud af kraft og gen­nem­fø­re mas­sear­re­sta­tio­ner og love uden om rigs­da­gen.

Kri­ti­ke­re fryg­ter, at Er­do­gan vil be­nyt­te sin nye magt­po­si­tion til at slå end­nu hår­de­re ned på si­ne mod­stan­de­re, og at fjer­nel­sen af 2.745 dom­me­re fra de­res po­ster,blot er be­gyn­del­sen. ’Falsk kup’ Ry­an He­ath, se­ni­or EU-kor­re­spon­dent på Po­li­ti­co, skri­ver på Twit­ter, at der iføl­ge hans tyr­ki­ske kil­der er ta­le om et ’falsk kup’, som skal få Er­do­gan til at frem­stå som en falsk de­mo­kra­ti-for­ka­em­per.

»Han vil af­hol­de et snar­ligt valg, hvor han vil få en ek­stremt stor til­slut­ning, og det vil sik­re ham 10-15 år me­re som valgt dik­ta­tor. Vi vil sik­kert se en aen­dring i for­fat­nin­gen, med me­re is­la­mis­me,« si­ger kil­den.

En an­den kil­de skrev på Twit­ter med hash­tag.et #The­a­treNo­tCoup (Teater, ik­ke kup): »To ord: Rigs­da­gens brand. Året var 1933, og I ved hvad der ske­te si­den hen.«

End­nu en Twit­ter-bru­ger ci­te­re­de iføl­ge The In­de­pen­dent ’en sa­er­lig en i Istanbul’ for den­ne te­o­ri:

»Sand­syn­lig­vis var det et ae­g­te kup, som Er­do­gan hav­de hørt ryg­ter om i for­vej­en, og som han lod fort­sa­et­te, for­di han vid­ste, det var ama­tør­ag­tigt og uor­ga­ni­se­ret. Og det vil bli­ve fulgt op af et ae­g­te kup af Er­do­gan selv, og de sid­ste smu­ler af de­mo­kra­ti vil va­e­re tabt.«

Fet­hul­lah Gü­len, Er­do­gans ho­ved­kri­ti­ker, som op­hol­der sig i Penn­sylva­nia i USA, be­skyl­der og­så Er­do­gan for selv at stå bag:

»Det er mu­lig­vis et falsk kup, or­ke­stre­ret af Er­do­gan selv for yder­li­ge­re at for­føl­ge vo­res støt­ter. Jeg hol­der al­le dø­re åb­ne,« si­ger han til The Gu­ar­di­an. Drømmen om ene­va­el­dig sul­tan På blog­gen The Pas­si­ve Voi­ces skri­ver Hus­sain Saqib:

»Det står nu skre­vet på va­eg­gen, at Er­do­gan hur­tigt vil stram­me gre­bet om lan­det, sa­et­te end­nu me­re mund­kurv på me­di­er­ne og de kri­ti­ske rø­ster og ba­ne vej­en for ab­so­lut magt til ham selv. Kup­pet vil gi­ve Er­do­gan mu­lig­hed for at re­a­li­se­re si­ne drøm­me om at bli­ve ene­va­el­dig sul­tan af Tyr­ket.« Han vil af­hol­de et snar­ligt valg, hvor han vil få en ek­stremt stor til­slut­ning, og det vil sik­re ham 10-15 år me­re som valgt dik­ta­tor. Vi vil sik­kert se en aen­dring i for­fat­nin­gen, med me­re is­la­mis­me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.