Send­te sel­fie før blod

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

for ter­r­or­an­gre­bet fort­sat ly­der på 84 per­so­ner, sva­e­ver ad­skil­li­ge men­ne­sker mel­lem liv og død. Det op­ly­ste den fran­ske sund­heds­mi­ni­ster Ma­ri­sol Tou­rai­ne i går, hvor hun med­del­te, at 18 per­so­ner fort­sat er i kri­tisk til­stand ef­ter det blo­di­ge an­greb. Imens er yder­li­ge­re 85 per­so­ner ind­lagt med ska­der på ho­spi­ta­let i Ni­ce.

Ho­ved­per­so­nen Mo­ha­med La­hou­aiejBouhlel er af de fran­ske myn­dig­he­der ef­ter­føl­gen­de ble­vet ud­råbt som ra­di­kal is­la­mist, og ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat har ef­ter­føl­gen­de ta­get skyl­den for an­gre­bet. Send­te 750.000 kr. hjem I går for­tal­te bro­de­ren til bri­ti­ske Daily Mail, at Mo­ha­med La­hou­aiej-Bouhlel hav­de sendt et be­løb sva­ren­de til 750.000 dan­ske kro­ner hjem til sin fa­mi­lie i Tu­nesi­en i da­ge­ne umid­del­bart før an­gre­bet. Han så me­get glad og til­freds ud. Han gri­ne­de me­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.