Køb­man­den be­der om sol og var­me

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

HAN­DEL

FAKTA OM IND­KØB Be­kvem­me­lig­hed er af­gø­ren­de, når dan­sker­ne va­el­ger, hvor de skal hand­le. Det vi­ste en un­der­sø­gel­se blandt 1.000 for­bru­ge­re, som Kon­kur­ren­ceog For­bru­ger­sty­rel­sen gen­nem­før­te i 2014. Be­lig­gen­hed, et stort va­re­ud­valg og et hur­tigt gen­nem­ført ind­køb er af­gø­ren­de. Des­u­den har la­ve pri­ser be­tyd­ning. In­ter­net­han­del ’Cli­ck and Col­lect’ An­tal­let af na­er­bu­tik­ker og små su­per­mar­ke­der er fal­det vold­somt. Til gen­ga­eld er an­tal­let af di­sco­unt­bu­tik­ker ste­get. Re­tail In­sti­tu­te Scan­di­navia for­ud­så sid­ste år, at ud­vik­lin­gen vil fort­sa­et­te, og at an­tal­let af dag­lig­va­re­bu­tik­ker ge­ne­relt vil fal­de de kom­men­de ti år.

vil i frem­ti­den kun­ne ud­for­dre de stør­ste dag­lig­va­re­ka­e­der. Det vil iføl­ge Kon­kur­ren­ceog For­bru­ger­sty­rel­sen gi­ve øget kon­kur­ren­ce og sik­re, at for­bru­ger­ne i he­le lan­det får ad­gang til et bredt ud­valg af va­rer til la­ve pri­ser.

ord­nin­ger, hvor dan­sker­ne kan be­stil­le va­rer på net­tet og hen­te dem et sted ta­et på hjem el­ler ar­bej­de, for­ven­tes og­så at vin­de frem. Det kan og­så gi­ve stør­re va­re­ud­valg i bu­tiks­fat­ti­ge om­rå­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.