Ama­tø­rer spil­ler en vok­sen­de rol­le i eli­te­forsk­ning

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

VI­DEN­SKAB Vi­den­skab er ik­ke la­en­ge­re for­be­holdt højtud­dan­ne­de for­ske­re. I sti­gen­de grad gør bor­ger­ne uvur­der­li­ge fund og ob­ser­va­tio­ner, som kan hja­el­pe for­sker­ne, skri­ver Jyl­lands-Po­sten. Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um har ek­sem­pel­vis en­ga­ge­ret ti­tu­sind­vis af bor­ge­re i om­kring 50 pro­jek­ter. Et ek­sem­pel er ’Bi­o­di­ver­si­tet Nu’. Her har knap 12.000 ak­ti­ve bor­ge­re på et år gjort i alt 233.000 ob­ser­va­tio­ner af, hvor­dan det står til med dyr og plan­ter i lan­dets kom­mu­ner.

Museet er så be­gej­stret for bor­ger­nes ind­sats, at det nu plan­la­eg­ger, at ama­tør­forsk­ning skal ha­ve eget kon­tor og hjem­mesi­de.

Stra­te­gi­en, der skal for­bed­re sam­spil­let med den etab­le­re­de forsk­ning, skal i før­ste om­gang gen­nem­fø­res i sam­ar­bej­de med lan­dets øv­ri­ge na­tur­hi­sto­ri­ske mu­se­er.

»Bor­ge­r­ind­dra­gel­se bul­drer der­u­dad. Vi la­ver ab­so­lut eli­te­forsk­ning – det her er en af de må­der, som vi og­så kan gø­re det på,« si­ger pro­fes­sor Car­sten Ra­h­bek, Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, til Jyl­lands-Po­sten.

Et an­det ek­sem­pel på fa­eno­me­net er ar­ka­e­o­lo­gi­en. Det er blot få uger si­den, at tre ama­tørar­ka­e­o­lo­ger fandt den hidtil stør­ste guldskat fra vikin­ge­ti­den, og på få år er an­tal­let af ind­be­ret­tet da­ne­fae for­doblet, mens ud­be­ta­lin­gen af så­kaldt da­ne­fa­e­godt­gø­rel­se er me­re end tredoblet. Ar­ka­e­o­lo­ger bag skri­ve­bor­det

»Ama­tø­rer­nes ind­sats be­ty­der alt for det ar­ka­e­o­lo­gi­ske ar­bej­de. Pro­ble­met er, at ar­ka­e­o­lo­ger of­te sid­der bag skri­ve­bor­det el­ler gra­ver på kend­te ste­der. Der kom­mer ama­tø­rer­ne de ste­der, vi ik­ke kom­mer,« si­ger Finn Ole Son­ne Ni­el­sen, mu­se­ums­in­spek­tør på Born­holms Mu­se­um, til avi­sen.

Med fun­det af fle­re end 100 ar­ka­e­o­lo­gi­ske skat­te på Born­holm er øen et af de ste­der, hvor ama­tørar­ka­e­o­lo­gi­en tri­ves al­ler­bedst. Men ten­den­sen med ama­tør­forsk­ning slår igen­nem in­den for de fle­ste forsk­nings­fel­ter iføl­ge avi­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.