Nej, gift­fri jord­ba­er kra­e­ver godt hånd­va­erk Ja, regn kan tvin­ge os til at sprøjte jord­ba­er

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

PER KØLSTER

jord­ba­er­re­ne. For vi vil va­e­re fri for den ri­si­ko, der er for­bun­det med at sprøjte jord­ba­er. Sprøjte­mid­ler er gift­stof­fer, og man kan ik­ke med sik­ker­hed vi­de, om de har nog­le bi­virk­nin­ger. Og der er ri­si­ko for, at de bi­virk­nin­ger på­vir­ker bå­de mil­jø­et og os men­ne­sker, hvis vi får nog­le sprøj­te­giftre­ster in­den­bords, når vi for ek­sem­pel spi­ser jord­ba­er, der ik­ke er øko­lo­gi­ske.

ØKOLOGERNE SPRØJTER IK­KE

en ud­for­dring at va­e­re en dyg­tig øko­lo­gisk jord­ba­e­rav­ler. At hol­de si­ne jord­ba­er flot­te uden at bru­ge sprøjte­mid­ler kra­e­ver, at man be­gyn­der med sun­de plan­ter, som dyr­kes og ple­jes un­der kon­trol­le­re­de be­tin­gel­ser. Der­ef­ter plan­tes de ud, og man bru­ger dem i et par år. Her­ef­ter skif­tes plan­ter­ne så ud igen. På den må­de kan man sør­ge for at ha­ve me­get sun­de plan­ter he­le ti­den.

DET ER KLART

et spørgs­mål om at ha­ve et sundt mil­jø og om at plan­ter­ne er gø­det på en har­monisk må­de. Det gør, at svam­pe f.eks. ik­ke an­gri­ber plan­ter­ne alt for vold­somt. Det er og­så vig­tigt at ha­ve et tørt mil­jø, som mod­vir­ker, at svam­pe­syg­dom­me kan spre­de sig. Det er sim­pelt­hen et spørgs­mål om et rig­tig dyg­tigt fag­ligt hånd­va­erk. Of­test dyr­ker øko­lo­gi­ske land­ma­end ik­ke kun jord­ba­er, men har et øko­lo­gisk land­brug, hvor man ta­en­ker land­bru­get som en hel­hed og der­for dyr­ker fle­re for­skel­li­ge fø­de­va­rer ud fra en hen­syn­ta­gen til bå­de mil­jø, sund­hed og go­de fø­de­va­rer.

DET ER OG­SÅ

TORBEN LIPPERT

fø­rer desva­er­re of­te regn med sig, og det kan gi­ve pro­ble­mer for jord­ba­er­pro­duk­tio­nen, hvor vi sa­er­ligt kan få pro­ble­mer med dår­li­ge jord­ba­er. Der­for sprøjter man i pe­ri­o­der for at und­gå, at jord­ba­er­re­ne råd­ner el­ler bli­ver ramt af skim­melsvamp. Men man sprøjter kun, hvor der er be­hov og ef­ter prin­cip­pet: Så lidt så mu­ligt, men så me­get som nød­ven­digt, så det sta­dig vir­ker. Det er ik­ke for­di, vi sy­nes, det er sjovt at sprøjte vo­res jord­ba­er, så det gø­res kun for at sik­re den dan­ske jord­ba­er­pro­duk­tion.

DEN DAN­SKE SOM­MER

Det er ik­ke for­di, vi sy­nes, det er sjovt at sprøjte vo­res jord­ba­er

nog­le gra­en­se­va­er­di­er for, hvad der må va­e­re af sprøjte­mid­ler i fø­de­va­rer­ne. Der kan man se, at de dan­ske jord­ba­er lig­ger fint med pe­sti­ci­de­fund un­der 50 pct. af gra­en­se­va­er­di­en. Det ty­der på, at man ik­ke sprøjter for me­get. Hvis man sprøjte­de me­get og for­kert, vil­le der duk­ke nog­le fund op i de dan­ske jord­ba­er, men det gør der ik­ke i de ana­ly­ser, der bli­ver la­vet af de dan­ske ba­er. Sam­men­lig­net med de uden­land­ske jord­ba­er lig­ger de dan­ske jord­ba­er og­så rig­tig fint, hvil­ket kun be­kra­ef­ter, at man sprøjter an­svar­ligt i Dan­mark.

DER ER LA­VET

me­re ri­si­ka­belt at dyr­ke jord­ba­er på fri­land uden sprøjte­mid­ler, og det gør det me­get sva­ert at hol­de det sam­me ud­byt­te af jord­ba­er år ef­ter år. Man kan va­e­re hel­dig, og det kan vi­se sig at gå godt. Men man kan og­så va­e­re uhel­dig. Og det kan med­fø­re, at det er me­get sva­ert at dyr­ke og der­for og­så kø­be øko­lo­gi­ske jord­ba­er.

DET ER NO­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.