’Va­er nu sød at kom­me hjem!’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

FOR­S­VUN­DET Men fa­mi­lie vil al­tid va­e­re fa­mi­lie. Så Emilie, hvis du sid­der der­u­de og la­e­ser med ... Va­er nu sød at kom­me hjem igen.«

Så­dan skri­ver Emi­lies fa­et­ter Ro­bin Witz­ner på veg­ne af he­le fa­mi­li­en i et åbent brev til Emilie på Fa­ce­book. ’Vi savner dig’ På trods af en stør­re ef­ter­søg­ning med he­li­kop­te­re og dro­ner, dyk­ke­re, po­li­ti­hunde og fle­re hund­re­de fri­vil­li­ge fra na­er og fjern har in­gen set el­ler hørt fra Emilie.

»Jeg har al­drig no­gen­sin­de va­e­ret tro­en­de, men Emilie, for før­ste gang no­gen­sin­de har jeg bedt til Gud. Jeg ved ik­ke, hvor du be­fin­der dig. Jeg Ven­ner vil kom­me og gå. Ka­e­re­ster vil bli­ve ud­skif­tet. Men fa­mi­lie vil al­tid va­e­re fa­mi­lie. Så Emilie, hvis du sid­der der­u­de og la­e­ser med ... Va­er nu sød at kom­me hjem igen ved ik­ke, om du er lø­bet va­ek for at få et puste­rum fra dag­lig­da­gen. Men jeg hå­ber in­der­ligt, at du sid­der et el­ler an­det sted, over­ve­jen­de om snart at kom­me hjem,« skri­ver Ro­bin Witz­ner blandt an­det i be­ske­den i Fa­ce­book-grup­pen ’Ef­ter­søg­nin­gen af Emilie Meng’.

Han skri­ver og­så, at Emilie om pra­e­cis to uger har fød­sels­dag, og han hå­ber in­der­ligt, at han får mu­lig­hed for at fejre hen­de.

»Jeg savner dig rig­tig me­get. Vi savner dig rig­tig me­get (…) Du bli­ver nødt til at kom­me hjem og fejre det med os an­dre. Jeg kom­mer nok ik­ke til at vin­de Ma­ster­chef på det, men jeg lover, at så ba­ger jeg en ka­ge!«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.