Po­li­ti­et mang­ler af­gø­ren­de spor

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

er ble­vet af den 17-åri­ge pi­ge, som ik­ke er set, si­den hun ved fi­re­ti­den sid­ste søn­dag tog af­sked med et par ve­nin­der på Kor­sør Sta­tion. Ind­sat­sen har dog ik­ke va­e­ret for­ga­e­ves.

»Der var et vid­ne, som men­te at ha­ve set hen­de ved nog­le ko­lo­ni­ha­ver. I dag fandt vi så ud af, at det desva­er­re dre­je­de sig om en an­den 17-årig pi­ge,« sag­de Marianne Ro­ed i går ef­ter­mid­dagw og fort­sat­te:

»Men det be­ty­der, at vi har luk­ket et hul i vo­res ef­ter­forsk­ning.«

Tid­li­ge­re på ugen for­tal­te et vid­ne, at en kvin­de, der kun­ne va­e­re Emilie, kom gå­en­de i om­rå­det om­kring Tår­n­borg­vej ved fem­ti­den sid­ste søn­dag. Men det var og­så en an­den.

Tid­li­ge­re var der mel­din­ger om, at der hav­de va­e­ret ak­ti­vi­tet på Emilie Mengs Fa­ce­book-pro­fil. Og­så det vi­ste sig ik­ke at pas­se.

Po­li­ti­et har ledt ef­ter den for­s­vund­ne pi­ge med dyk­ke­re og dro­ner, po­li­ti­hunde og he­li­kop­te­re, og fle­re hund­re­de fri­vil­li­ge har hjul­pet til.

Ef­ter­søg­nin­gen har ik­ke gi­vet no­get re­sul­tat. Po­li­ti­et har ik­ke op­gi­vet hå­bet, men Marianne Ro­ed forta­el­ler, at det svin­der.

»Det er klart, at chan­cer­ne for at fin­de Emilie i li­ve svin­der, som ti­den går. Det må vi desva­er­re si­ge,« si­ger ef­ter­forsk­nings­le­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.