De fik lov at bli­ve

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Spørgs­må­let er, hvad man sa­et­ter hø­jest: Fol­ke­sty­re el­ler at for­sva­re nog­le kon­ven­tio­ner, der er skre­vet i en an­den tid og un­der an­dre om­sta­en­dig­he­der 1. Ira­ner, 2. Tyr­ker, 3. Ma­kedo­ner, idømt 4. Paki­sta­ner, 5. Ton­ga­ner, 6. To stats­lø­se pa­la­esti­nen­si­ske 7. Tyr­ker, kom til Dan­mark som 27-årig. Idømt 8 års fa­engsel for drabs­for­søg på sin tid­li­ge­re svi­ger­dat­ter. Kun­ne ik­ke ud­vi­ses pga. hans sta­er­ke til­knyt­ning til Dan­mark og til sin fa­mi­lie. 8. Li­ba­ne­ser, kom til Dan­mark som 27-årig pga. ae­g­te­skab med dansk kvin­de. Idømt 5 må­ne­ders fa­engsel for grov vold. Kun­ne ik­ke ud­vi­ses pga. sit lan­ge op­hold i Dan­mark og hans fa­mi­lie- og ar­bejds­ma­es­si­ge til­knyt­ning her­til. 9. So­ma­li­er, kom til Dan­mark som 26-årig. Idømt 9 må­ne­ders fa­engsel for grov vold. Kun­ne ik­ke ud­vi­ses, for­di han hav­de op­holdt sig 14 år i Dan­mark, hav­de fast ar­bej­de, tal­te dansk og hav­de to små børn. 10. Ser­ber, kom til Dan­mark som 32årig. Idømt 10 må­ne­ders fa­engsel for bed­ra­ge­ri og over­tra­e­del­se af vå­ben­loven. Kun­ne ik­ke ud­vi­ses, for­di han hav­de en 13-årig dat­ter og en hu­stru, der ik­ke vil­le føl­ge med til Ser­bi­en.

idømt 3 års fa­engsel for narkokri­mi­na­li­tet. Skul­le ik­ke ud­vi­ses, for­di det vil­le ska­be pro­ble­mer for hans ko­ne og børn.

født i Dan­mark, fik 3 års fa­engsel for ty­ve­ri og ha­e­le­ri. Kun­ne ik­ke ud­vi­ses, for­di hans til­knyt­ning til Tyr­ki­et var for lil­le.

7 års fa­engsel for narkokri­mi­na­li­tet. Kun­ne ik­ke ud­vi­ses, for­di han hav­de ko­ne og voks­ne børn i Dan­mark.

kom til Dan­mark som 4-årig. Idømt to et halvt års fa­engsel for rø­ve­ri. Kun­ne ik­ke ud­vi­ses pga. sta­erk til­knyt­ning til Dan­mark.

kom til Dan­mark som 9-årig. Idømt halvan­det års fa­engsel for rø­ve­ri. Kun­ne ik­ke ud­vi­ses, for­di til­knyt­nin­gen til Togo var for svag. brød­re, skyl­di­ge i bl.a. drab, den ene fik 8 års fa­engsel, den an­den blev an­bragt på ho­spi­tal for sinds­li­den­de. Kun­ne ik­ke ud­vi­ses, for­di til­knyt­ning til Jor­dan var for svag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.