Mes­ser­s­ch­midt: Ud med dem

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

KRI­MI­NEL­LE sva­ert at ud­vi­se en EU-bor­ger, der har bo­et na­e­sten he­le li­vet i Dan­mark, og som har fa­mi­lie og børn her.

Og han er langt­fra den ene­ste, der får lov at bli­ve i Dan­mark. Det frem­går af en juri­disk spe­ci­a­le­af­hand­ling om ud­vis­ning af ud­la­en­din­ge fra 2009 af Camilla Wag­ner. Hun kon­klu­de­rer, at Hø­jeste­ret føl­ger de ret­nings­linjer, Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol an­vi­ser.

»Hvor man­ge kri­mi­nel­le skal der da­ek­kes over med dis­se kon­ven­tio­ner«? spør­ger DFs med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet Morten Mes­ser­s­ch­midt. Stri­be­vis af sa­ger »Folk, som vil det dan­ske sam­fund ondt, kan ik­ke ud­vi­ses, som be­folk­nin­gen øn­sker Så spørgs­må­let er, hvad man sa­et­ter hø­jest: Fol­ke­sty­re el­ler at for­sva­re nog­le kon­ven­tio­ner, der er skre­vet i en an­den tid og un­der an­dre om­sta­en­dig­he­der. Hvis man gen­nem­går rets­prak­sis, så er der desva­er­re stri­be­vis af sa­ger, med vold­ta­egts­for­bry­de­re, volds­for­bry­de­re, ty­ve og rø­ve­re, folk der med­vir­ker til ter­ror, der ik­ke kan ud­vi­ses af for­skel­li­ge grun­de – først og frem­mest Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen.« Ven­stre vil ven­te Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen er skre­vet i 1948, og iføl­ge ar­ti­kel har »En­hver ret til respekt for sit pri­vat­liv og fa­mi­li­e­liv, sit hjem og sin kor­re­spon­dan­ce«.

»Hvis ud­la­en­din­ge be­går kri­mi­na­li­tet i Dan­mark, har de sat sig ud over hen­sy­net til fa­mi­li­e­li­vet, så den re­gel må aen­dres, så man kan ud­vi­se folk, uan­set hvad de­res fa­mi­lie­ma­es­si­ge for­hold er,« si­ger Morten Mes­ser­s­ch­midt.

Ven­stres ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Marcus Knuth vil og­så ger­ne ha­ve kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge ud, men har knap så travlt med at aen­dre kon­ven­tio­ner­ne.

»Vi skal gø­re det, når ti­den er mo­den og vi har an­dre lan­de med os. Vi har al­le­re­de et sam­ar­bej­de med nog­le an­dre lan­de, hvor vi kan si­ge til dem, der får ulands­støt­te, at vi vil tra­ek­ke i den, hvis de ik­ke ta­ger af­vi­ste asylan­sø­ge­re til­ba­ge,« si­ger han.

»Vi vil ger­ne gø­re det nem­me­re at hjem­sen­de kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge, Vi vil f.eks ger­ne ud­vi­se Gi­mi Le­vako­vic, men her er det, at den­ne kon­ven­tion brem­ser.

Det er ik­ke vo­res in­ten­tion at vi skal ud af men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen, men det er vo­res in­ten­tion, når ti­den er mo­den, at la­ve et sam­ar­bej­de med li­ge­sin­de­de lan­de, så vi kan få ef­fek­ti­vi­se­ret kon­ven­tio­nens tekst, så det bli­ver nem­me­re at ud­vi­se kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge,« si­ger Marcus Knuth.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.