Tarm­bak­te­ri­er kan gi­ve di­a­be­tes

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

GEN­NEM­BRUD Sto­re ma­eng­der af to bak­te­ri­ear­ter i tar­men kan va­e­re år­sa­gen til, at man ud­vik­ler di­a­be­tes. Det vi­ser et ka­em­pe stort forsk­nings­pro­jekt, hvor man for før­ste gang har fun­det to bak­te­ri­ear­ter, der kan kob­les til in­sulin­re­si­stens - for­sta­di­et til ty­pe 2-di­a­be­tes. Det dansk-in­ter­na­tio­na­le for­sker­hold, som står bag det fe­måri­ge stu­die, har ne­top få­et si­ne re­sul­ta­ter of­fent­lig­gjort i det før­en­de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge tids­skrift Na­tu­re.

Pro­fes­sor og forsk­nings­le­der ved No­vo Nor­disk Fon­dens Me­ta­bo­lis­me­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Oluf Bor­bye Pe­der­sen for­kla­rer om det nye stu­die:

»Det er en ny for­stå­el­se af én af fle­re år­sa­ger til ud­vik­lin­gen af for­sta­di­et til di­a­be­tes,« si­ger han.

I for­vej­en ved man, at arv, fed­me, man­gel på mo­tion og an­dre ad­fa­erds­og mil­jø­fak­to­rer kan øge ri­si­ko­en for ty­pe 2-di­a­be­tes.

»Og nu kan vi så til­fø­je uba­lan­ce i tarm­bak­te­ri­er­ne som en med­vir­ken­de år­sag, for­di vi har fun­det to spe­ci­fik­ke bak­te­ri­ear­ter, der kan ud­vik­le in­sulin­re­si­stens,« si­ger Oluf Bor­bye Pe­der­sen. Go­de og dår­li­ge bak­te­ri­er Vi har om­kring 50 tu­sin­de mil­li­ar­der bak­te­ri­er i tar­men for­delt på om­kring 700 for­skel­li­ge bak­te­ri­ear­ter. Nog­le bak­te­ri­er er go­de, for­di de stof­fer, de pro­du­ce­rer er sun­de for krop­pen, mens an­dre bak­te­ri­er er dår­li­ge, for­di de­res stof­fer er ska­de­li­ge for vo­res krop. De to bak­te­ri­ear­ter, for­sker­ne har fun­det, pro­du­ce­rer stof­fer, som gi­ver in­sulin­re­si­stens og der­med øger ri­si­ko­en for ty­pe-2 di­a­be­tes med 70 pct.

Der­med kan uba­lan­ce i tar­men va­e­re medår­sag til, at en tred­je­del af den voks­ne be­folk­ning har in­sulin­re­si­stens, som er et for­sta­die til ty­pe 2-di­a­be­tes, for­hø­jet blod­tryk og hjer­te-kar-syg­dom­me.

Na­e­ste skridt er så at fin­de ud af, hvor­dan man kan på­vir­ke de spe­ci­fik­ke bak­te­ri­ear­ter, så der bli­ver fa­er­re af dem el­ler de pro­du­ce­rer min­dre af de stof­fer, der gi­ver an­led­ning til syg­dom. Vi ved dog al­le­re­de fra tid­li­ge­re forsk­ning, at man på et over­ord­net plan kan på­vir­ke for­hol­det gen­nem den mad, vi spi­ser.

»Skif­ter man fra over­ve­jen­de at spi­se fed mad og rødt kød til over­ve­jen­de at spi­se grønt, kan man i lø­bet af blot 48 ti­mer aen­dre en stor del af bak­te­ri­e­sam­men­sa­et­nin­gen til det sun­de,« si­ger Oluf Bor­bye Pe­der­sen.

Der­med un­der­byg­ger den nye forsk­ning de kost-an­be­fa­lin­ger, vi al­le­re­de ken­der, i for­hold til at forebygge ty­pe 2-di­a­be­tes og hjer­te-kar­syg­dom­me.

Over­va­egt og fed­me er for­bun­det med øget ri­si­ko for ud­vik­ling af di­a­be­tes. Kig evt. på di­ne spi­se­va­ner: Spis af en min­dre tal­ler­ken, lad ma­den stå i køkkenet frem­for på bor­det og tag dig i he­le ti­den god tid til at spi­se din mad, så krop­pen når at re­gi­stre­re, at den er ma­et. Kød og fedt, som stam­mer fra fir­be­ne­de dyr, er ik­ke sundt for krop­pen. Hvis du spi­ser sto­re ma­eng­der, er det blandt an­det med til at fodre de bak­te­ri­er, som kan øge ri­si­ko­en for di­a­be­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.