Kul­tur ’Hid­dleswift’ - årets sa­e­re­ste for­hold

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

gem­mer i ska­bet. Hun na­eg­ter at ac­cep­te­re ’re­a­li­te­ten’. Og hun na­eg­ter at del­ta­ge i be­gra­vel­sen af ’det der’, som hun be­stemt ik­ke me­ner er søn­nens lig. Først me­ner al­le selv­føl­ge­lig, at Joy­ce er ble­vet skrup­tos­set.

Men da Wills tre ven­ner på det selv­sam­me sted, hvor Will for­svandt, ren­der ind i en mystisk kar­se­klip­pet pi­ge, der ba­re kal­der sig selv ’11’ og bro­de­ren ta­ger et fo­to­gra­fi, der ik­ke kan for­kla­res in­den for lo­gik­kens ram­mer, be­gyn­der myste­ri­et for al­vor at blom­stre.

Og selv po­li­ti­che­fen fin­der ud af, at den en­som­me mor til to slet ik­ke er så tos­set end­da.

»Stran­ger Thin­gs’ er en ty­de­lig hyl­dest til Ste­ven Spi­el­berg og Step­hen King. Den er li­ge­som den su­ve­ra­e­ne ’Su­per 8’ (2011) fil­met i stil med klas­si­ske 80er-film som ’ET’, ’Goo­nies’ og ’Stand by Me’.

Hi­sto­ri­en, der rum­mer bå­de mon­stre, sam­men­sva­er­gel­ser og pa­ral­lel­le ver­de­ner, er bå­de per­fekt og op­find­somt skre­vet og in­stru­e­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.