Var­me i ven­te

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

VEJR tra­ek­ker sy­dens sol plud­se­lig ik­ke na­er så me­get som sa­ed­van­ligt.

Dog ty­der det på, at ju­ni tog før­ste­plad­sen i for­hold til den var­me del af det­te års som­mer - selv­om man­ge nok hå­ber på et co­me­ba­ck i au­gust.

Kig­ger vi mod vest, mel­der bri­ti­ske me­di­er om en re­gu­la­er he­debøl­ge i den kom­men­de uge. Og det er selv­om Eng­land el­lers er et land, der nor­malt hen­le­der tan­ker­ne på me­re regn­vejr, end vi el­lers selv dø­jer med.

Men vi må se os slå­et. Den var­me luft fra Mid­del­ha­vet sen­der nem­lig en yderst be­ha­ge­lig bri­se mod bri­ter­ne. I dag er Eng­land vel­sig­net med 25 gra­der, men i mor­gen pe­a­ker tem­pe­ra­tu­rer­ne med he­le 33 gra­der vis­se ste­der. Så er man en af de dan­ske­re, som har valgt en stor­by­fe­ri­ei Eng­land el­ler la­det sig fri­ste i slip­strøm­men af Bre­xit, har man no­get at gla­e­de sig til. Varm uge i ven­te Der skal dog va­e­re lidt godt for dem, som ger­ne vil cyk­le på ar­bej­de i solskin, el­ler som har valgt at hol­de fe­rie i Dan­mark. Det lover DMI på nu­va­e­ren­de tids­punkt.

»Vej­ret bli­ver bed­re i lø­bet af ugen - på tirs­dag får vi tør­vejr, solskin og 20-22 gra­der. Og det bli­ver end­nu bed­re ons­dag - me­re sol og op mod 25 og sted­vis 27 gra­der og svag vind,« si­ger vagt­ha­ven­de hos DMI til BT.

Det er sam­me høj­tryk fra det syd­li­ge Eu­ro­pa, som fy­rer op for var­men i Eng­land, kom­mer og­så dan­sker­ne til go­de. Og det brin­ger kla­re­re og me­re tørt vejr med sig. Dog vil der va­e­re mu­lig­hed for reg­nog tor­den­vejr nog­le ste­der i lø­bet af tors­da­gen og fre­da­gen - men det har juli må­ned ef­ter­hån­den gjort os er­far­ne i.

Iføl­ge DMI bli­ver det dog køli­ge­re i den kom­men­de we­e­kend. Så hvis man er til sol og var­me, er det en god idé med en fri­dag el­ler to i den­ne LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de : Nem: 38, Mel­lem: 33, Sva­er: 36

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.