Bo­no I Ni­ce un­der ter­ror-an­greb

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Da den fran­ske by Ni­ce blev ramt af ter­ror an­greb, var for­san­ge­ren i det le­gen­da­ri­ske band U2 til ste­de.

Den 56-åri­ge Bo­no sad ved hav­ne­fron­ten på re­stau­ran­ten ’La Pe­ti­te Mai­son’, da an­gre­bet plud­se­lig ind­traf. Det skri­ver bri­ti­ske The Te­le­graph og Daily Mail.

San­ge­ren blev straks evaku­e­ret af det fran­ske po­li­tis an­ti­ter­ror-en­hed, der fik es­kor­te­ret mu­si­ke­ren va­ek sam­men med re­sten af re­stau­rant­ga­ester­ne.

Eje­ren af re­stau­rant ’La Pe­ti­te Mai­son’ over­va­e­re­de Bo­no sid­de sam­men med den tid­li­ge­re Ni­ce­borg­me­ster Chri­sti­an Estro­si, og ud­ta­ler til ma­ga­si­net La Pa­ri­sien­ne iføl­ge Daily Mail, at hun »per re­fleks« greb ud ef­ter borg­meste­rens arm, da han sad ved si­den af Bo­no på det fran­ske spi­se­sted.

» Plud­se­lig så jeg en mas­se men­ne­sker lø­be uden at skri­ge. Det var en stil­fa­er­dig pa­nik, det var ek­stra­or­di­na­ert,« si­ger hun til La Pa­ri­sien­ne iføl­ge Daily Mail.

En halv ti­me ef­ter an­gre­bet blev al­le i re­stau­ran­ten evaku­e­ret, og Bo­no og den tid­li­ge­re borg­me­ster skul­le sam­men med de an­dre ga­e­ster pla­ce­re beg­ge ha­en­der bag ho­ve­d­et og for­hol­de sig i ro.

Bo­no har et hjem i na­er­he­den af Ni­ce og hav­de til­bragt da­gen med si­ne ven­ner, før at­ten­tat­man­den Mo­ha­med La­hou­aiej Bouhlel slog til og dra­eb­te 84 per­so­ner.

Det er an­den gang, at U2-for­san­ge­ren be­fin­der sig i mid­ten af et ter­r­or­an­greb, da han og­så i novem­ber 2015 var i Pa­ris, hvor 89 mi­ste­de li­vet på kon­cert­ste­det Ba­ta­clan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.