’Vi har beg­ge fejl­et’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

KRI­TIK skar­pe ven­din­ger på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram, hvor han iføl­ge Tips­bla­det skrev, at ’nog­le men­ne­sker blot udø­ver grove nar­re­stre­ger’.

Opsla­get slet­te­de Phi­ri hur­tigt igen, og ef­ter no­get be­ta­enk­nings­tid var det og­så en me­re af­da­em­pet ’Le­bo’, der godt kun­ne se, at han var gå­et over stre­gen. Men han fast­hol­der fort­sat, at klub­ben har fo­re­ta­get en dår­lig be­slut­ning, for­tal­te han til BT ef­ter Brønd­bys 4-0-sejr over Es­b­jerg i går.

»Det var hårdt at få at vi­de, at jeg ik­ke kun­ne kom­me med til OL. Men det er no­get, man må ta­ge som en mand. Man vok­ser af så­dan nog­le op­le­vel­ser. Jeg tog det dår­ligt og sag­de dår­li­ge ting, som jeg har und­skyldt for over for fan­se­ne og klub­ben. Men det er, som det er. Jeg la­ve­de min fejl, de la­ve­de de­res, men vi har gi­vet hånd på det og kig­ger fremad.«

»Jeg er glad for at va­e­re i klub­ben, og al­le er gla­de for mi­ne pra­e­sta­tio­ner og den ar­bejds­moral, jeg brin­ger. Jeg ser frem til at bli­ve i Brønd­by, hvis klub­ben og jeg kan bli­ve eni­ge. Jeg er me­re end vil­lig til at bli­ve,« si­ger Phi­ri, der øn­sker at la­eg­ge låg på Det var hårdt at få at vi­de, at jeg ik­ke kun­ne kom­me med til OL di­ver­se spe­ku­la­tio­ner.

Men fast lig­ger det, at Phi­ri ik­ke kom­mer til Bra­si­li­en, hvor han el­lers kun­ne ha­ve mødt fle­re spil­le­re fra Su­per­liga­en, da Dan­mark og Syd­afri­ka er endt i sam­me grup­pe i det ind­le­den­de grup­pe­spil. Sy­ste­met pas­ser Phi­ri Phi­ri spil­le­de he­le kam­pen for Brønd­by, der ud­ra­de­re­de Es­b­jerg med 4-0, dog uden mål fra Phi­ri selv. Klub­bens nye tra­e­ner, Ale­xan­der Zor­ni­ger, har bragt et nyt, in­tenst sy­stem med til klub­ben, og det pas­ser syd­afri­ka­ne­ren fint.

»Jeg ny­der sy­ste­met. Jeg er en spil­ler, der el­sker at spil­le med me­get ener­gi, og hvor jeg kan få bol­den me­get, og det har jeg få­et. Det, vi har le­ve­ret i de se­ne­ste kam­pe, vi­ser, hvor me­get ener­gi he­le hol­det brin­ger, og jeg tror, det er et godt sy­stem for klub­ben. Vi er på vej i den rig­ti­ge ret­ning,« si­ger Phi­ri.

Selv­om Ale­xan­der Zor­ni­ger åben­lyst har bragt sit nye sy­stem på ba­nen, som in­de­ba­e­rer et me­get højt og in­tenst pres­spil, var det ik­ke det, der var nøg­len til suc­ces i Brønd­by­sej­ren i går.

»Det var ik­ke sy­ste­met, det er al­tid spil­ler­ne, der er år­sa­gen. Men sy­ste­met pas­ser til spil­le­re­ne li­ge nu,« si­ger Zor­ni­ger.

En mand som Le­bo­gang Phi­ri bør der­for og­så pas­se per­fekt ind i Zor­ni­gers sy­stem, og den ty­ske tra­e­ner er ik­ke i tvivl om, hvor­vidt han vil be­hol­de Phi­ri i klub­ben.

»Selv­føl­ge­lig. Han er på kon­trakt her. Han gjor­de det godt, li­ge­som de an­dre spil­le­re,« si­ger en af­slap­pet Zor­ni­ger til BT ef­ter sej­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.