T-HARI

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

og det er og­så no­get, som jeg la­e­rer no­get af.« Ka­e­re­sten for­står pri­o­ri­te­ten Helt ale­ne er han dog ik­ke den­ne dag un­der tri­bu­nen på Hvi­d­ov­re Sta­dion. Ved hans si­de er ka­e­re­sten Tes­sa, som han fle­re gan­ge un­der in­ter­viewet ta­ger i si­ne ha­en­der.

»Jeg har tid­li­ge­re sagt, at jeg ik­ke vil­le ha­ve en ka­e­re­ste, som og­så dyr­ke­de at­le­tik, for­di jeg hav­de hørt, at det ba­re gav pro­ble­mer. Men nu har vi va­e­ret ka­e­re­ster i et halvt år, og det er ba­re fedt. Hvis man el­sker hin­an­den, er det ba­re dej­ligt, og det er fedt at ha­ve én, der har for­stå­el­se for, at man pri­o­ri­te­rer at­le­tik­ken så højt.«

Med de im­po­ne­ren­de re­sul­ta­ter er for­vent­nin­ger­ne til den 18-åri­ge hur­tig­lø­ber til­ba­ge. Men han hol­der dem ud i strakt arm.

»Der vil al­tid va­e­re for­vent­nin­ger, og det vi­ser jo ba­re, at folk in­ter­es­se­rer sig for, hvad man la­ver. Men hvis du går op i an­dres for­vent­nin­ger, kom­mer du ik­ke sa­er­ligt langt. Det er okay, at de er der, men man skal hånd­te­re dem på den rig­ti­ge må­de og kun fo­ku­se­re på ens eg­ne pra­e­sta­tio­ner.«

»Nu må vi se, hvor­dan det går ved ju­ni­or-VM. Fo­re­lø­big går vi ef­ter en me­dal­je­plads, men et skridt ad gan­gen. Vi ta­ger det stil­le og ro­ligt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.