Tour de Fran­ce FROO­MES STØRS

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NY TRUS­SEL på den hol­land­ske avis De Te­le­graaf, Ray­mond Kerck­hof­fs, der har da­ek­ket Tour de Fran­ce i 27 år, ser po­si­tivt på Mol­le­mas mu­lig­he­der i re­sten af Tou­ren.

»Mol­le­ma be­gynd­te ik­ke lø­bet som fa­vo­rit, men jeg tror, at han kan kø­re på po­di­et. Hvis du ser på Mont Ven­toux-eta­pen, hvor han an­greb og tids­kørs­len, har Mol­le­ma vir­ke­lig kørt godt. Den stør­ste over­ra­skel­se for mig er, at han er be­gyndt at an­gri­be. Det er et skif­te i hans stil. Tid­li­ge­re har han me­re fulgt med og sid­det på hjul,« si­ger Ray­mond Kerck­hof­fs.

Hol­land­sk cy­kel­sport har gang i en fan­tomsa­e­son. I for­å­ret vandt Team Skys Wout Po­els klas­si­ke­ren Liè­ge-Ba­stog­ne-Liè­ge, Ste­ven Kru­i­jswi­jk hav­de la­en­ge den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je i Giro d’Ita­lia, og Tom Du­moulin har fo­re­lø­big vun­det to eta­per i Tour de Fran­ce. Den stør­ste over­ra­skel­se for mig er, at han er be­gyndt at an­gri­be. Det er et skif­te i hans stil. Tid­li­ge­re har han me­re fulgt med og sid­det på hjul er ik­ke kun, at han er gå­et fri af uheld. Den tid­li­ge­re bo­pa­el i Ali­can­te er skif­tet ud med Mo­na­co, hvor han har ad­gang til fle­re og la­en­ge­re stig­nin­ger. Mol­le­ma har der­for få­et end­nu fle­re høj­de­me­ter i be­ne­ne, hvil­ket na­tur­lig­vis gør, at han hol­der la­en­ge­re, når der bli­ver kørt sta­er­kt i Tou­ren. Im­po­ne­ret sport­s­di­rek­tør Sport­s­di­rek­tør på Trek-Se­gaf­redo, Kim Andersen, er im­po­ne­ret over sin ryt­ter. Når tak­tik­ken la­eg­ges til den re­ste­ren­de del af Tou­ren, ga­el­der det dog om at va­e­re på­pas­se­lig, me­ner dan­ske­ren.

»Li­ge nu hand­ler det om at sid­de bag ved Froo­me. Vi­ser Froo­me svag­hed, må vi se på det, men hvis vi på et tids­punkt sa­et­ter et an­greb ind, skal det va­e­re på af­slut­nin­gen af en eta­pe, så Mol­le­ma ik­ke ta­ber for me­get tid. Vi kør­te ef­ter en top ti­pla­ce­ring til Mol­le­ma til at be­gyn­de med, så vi er selv­føl­ge­lig til­fred­se, som det ser ud li­ge nu. Men vi vil da ger­ne be­hol­de po­di­e­plad­sen,« si­ger Kim Andersen.

Selv­om Chris Froo­me hol­der øje med Mol­le­ma, kan han ik­ke til­la­de sig at slip­pe Nairo Qu­in­ta­na helt ud af syns­fel­tet. Sid­ste år stjal co­lom­bi­a­ne­ren se­kun­der på Froo­me i lø­bets tred­jeu­ge, og Qu­in­ta­na har prok­la­me­ret, at han igen vil an­gri­be på de hår­de eta­per i Al­per­ne.

Men li­ge nu hand­ler det først og frem­mest om Bauke Mol­le­ma.

BAUKE MOL­LE­MA FØDT: HOLD: BO­PA­EL: BED­STE TOUR-RE­SUL­TA­TER: Num­mer syv i klas­se­men­tet (2015), Num­mer 10 i klas­se­men­tet (2014), Num­mer 6 i klas­se­men­tet (2013) Vin­der af Tour de l’Ave­nir (2007), Vin­der af Tour of Al­ber­ta (2015), Vin­der af en eta­pe i Vu­el­ta­en (2013)

26. novem­ber 1986 (29 år) Trek-Se­gaf­redo (si­den 2015), før det kør­te han for Ra­bo­bank i åre­ne 2008-2014 Mo­na­co

lavg@spor­ten.dk @Las­seV­ge ni­el@spor­ten.dk @MadsKNi­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.