’I det mind­ste for­søg­te vi’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SKØN­NE SPILDTE KRA­EF­TER Årets Tour de Fran­ce har langt hen ad vej­en va­e­ret én lang stir­re­kon­kur­ren­ce mel­lem lø­bets fa­vo­rit­ter. Og eta­pen i går blev end­nu en halv­tam af­fa­e­re, hvor lø­bets klas­se­mentskri­ge­re ind­gik vå­ben­hvi­le un­der den ba­gen­de syd­fran­ske sol. Al­le på na­er Asta­nas ita­li­en­ske håb, Fa­bio Aru, der på da­gens sid­ste stig­ning be­slut­te­de sig for at se, om der kun­ne rystes nog­le pa­e­rer af tra­e­et – for at bru­ge et klas­sisk Jørn Ma­der­bil­le­de.

Men Aru hav­de ik­ke held til at kna­ek­ke hver­ken Qu­in­ta­na, Froo­me el­ler Mol­le­ma, og for­sø­get vi­ste sig at va­e­re skøn­ne spildte kra­ef­ter. Det måt­te Arus dan­ske hold­kam­me­rat, Jakob Fuglsang, ef­ter­føl­gen­de er­ken­de.

»Det var en hård og varm om­gang. Vi får ik­ke helt det ud af det, som vi hav­de hå­bet på. Og­så selv om vi fik Vin­cen­zo (Ni­ba­li, red.) med i ud­brud­det, som vi hav­de plan­lagt for­in­den for at se, om vi kun­ne få en eta­pe­sejr ud af det.« En tand for stram »Bag­ved for­søg­te vi at få Fa­bio Aru la­en­ge­re frem i klas­se­men­tet. Vi for­søg­te i hvert fald, og Fa­bio vi­ste gåpå­mod og vi­ste, at be­ne­ne var til at for­sø­ge no­get,« for­tal­te Fuglsang, der selv var frem­me og sa­et­te tem­po på fa­vo­rit­fel­tet på den na­est­sid­ste stig­ning.

»Jeg føl­te mig egent­lig okay kø­ren­de, ind­til Ta­nel (Fuglsangs hold­kam­me­rat Ta­nel Kan­gert, red.) be­gynd­te at sa­et­te fart på. Så blev det til en hård dag, og den blev li­ge en tand for stram til, at jeg kun­ne kom­me med over de sid­ste stig­nin­ger i fa­vo­rit­grup­pen.«

Fuglsangs dan­ske kol­le­ga Chris An­ker Sø­ren­sen (Fortu­neo-Vi­tal) hav­de en hård Tour-dag. Ok­sen meld­te ved star­ten ud, at han sled med en for­kø­lel­se, og at da­gen ba­re skul­le over­stå­es. Og Chris An­ker lig­ne­de da og­så en mand, der hav­de kørt sig ud, da han kør­te over mål­stre­gen i Culoz – en lil­le halv ti­me ef­ter vin­de­ren, Jarl­in­son Pan­ta­no (IAM). Ren over­le­vel­se »Det var, som jeg hav­de reg­net med – ba­re ren over­le­vel­se he­le vej­en. Men jeg kom egent­lig okay igen­nem i for­hold til, hvor­dan jeg hav­de det.«

»Sta­dig var det ik­ke li­ge en eta­pe, hvor jeg hav­de reg­net med at skul­le sid­de i grup­pet­to­en, men så­dan er det, når krop­pen ik­ke rig­tigt vil, og man ik­ke er på top­pen. Men jeg er glad for at kom­me igen­nem, og nu er Pa­ris lidt ta­et­te­re på,« for­tal­te Chris An­ker Sø­ren­sen.

Tid­li­ge­re i lø­bet har dan­ske Chris Juul-Jen­sen (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge) pe­get på da­gens 16. eta­pe som en mu­lig­hed for at prø­ve lyk­ken i et ud­brud. Men de pla­ner er nu skrin­lagt.

»Jeg tror, at fra nu af og frem til Champs Élysées skal jeg bru­ge mi­ne kra­ef­ter på at pas­se på min hold­kam­me­rat Adam Ya­tes. Han lig­ger godt til i klas­se­men­tet – han er su­per kø­ren­de, og vi er al­le sam­men ge­ne­relt godt kø­ren­de i bjer­ge­ne, så hvor­for ik­ke bru­ge vo­res kra­ef­ter på at pas­se på ham i Al­per­ne?«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.