Sprin­te­re og ud­bry­de­re skal ka­em­pe om sej­ren Ru­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Da­gens eta­pe ser umid­del­bart ik­ke ud af me­get. Dog kan den sag­tens gå hen at bli­ve me­get hår­de­re – og me­re spa­en­den­de – end man må­ske skul­le tro. De 209 km fra Moirans-enMon­tag­ne til Bern in­de­hol­der kun én lil­le ka­te­go­ri­se­ret stig­ning, men det aen­drer ik­ke på, at ter­ra­e­net er ut­ro­ligt bak­ket. Vi er langt in­de i årets Tour de Fran­ce, og det kan ma­er­kes i be­ne­ne på ryt­ter­ne. Det kan så­le­des ik­ke ude­luk­kes, at et sta­er­kt ud­brud for­mår at hol­de he­le vej­en og sny­de for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne.

Hel­dig­vis for sprin­ter­ne er der mod­vind he­le da­gen. Det er ik­ke en hård vind, som vi så i sid­ste uge, men dog nok til at hja­el­pe fel­tet i sin jagt på at hen­te ud­brud­det in­den fi­na­len. Kort ef­ter for­plej­nings­zo­nen i Les Ver­rières­de-Joux for­la­der ryt­ter­ne Frank­rig og kø­rer ind i Schweiz, hvor de bli­ver re­sten af eta­pen.

Den ind­lag­te po­ints­purt kom­mer med 41,5 km til mål ef­ter et re­la­tivt nemt styk­ke, hvor det ho­ved­sa­ge­ligt er fladt. Ef­ter­føl­gen­de skif­ter ter­ra­e­net stil. De sid­ste 35 km er kon­stant op og ned. Ka­te­go­ri 4-stig­nin­gen Côte du Mühle­berg er of­fi­ci­elt sat til kun at va­e­re 1,2 km lang med en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på 4,8. Ryt­ter­ne fort­sa­et­ter dog med at kø­re opad i fle­re ki­lo­me­ter ef­ter at ha­ve pas­se­ret bjergs­pur­ten. Selv­om det ik­ke er lan­ge og stej­le stig­nin­ger, bli­ver det al­li­ge­vel sva­ert for fel­tet at kon­trol­le­re et ud­brud på det­te tids­punkt. Selv hvis mor­ge­nud­brud­det hen­tes, er det be­stemt ik­ke us­and­syn­ligt, at vi får an­greb at se på de af­gø­ren­de ki­lo­me­ter. det sid­ste styk­ke, hvil­ket be­ty­der, at det ga­el­der om at ti­me sin spurt per­fekt og ik­ke åb­ne for tid­ligt. hvis han for­sø­ger at kom­me med i mor­ge­nud­brud­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.