Fa­vo­rit­ter­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv­om det bli­ver sva­ert for sprin­ter­hol­de­ne at kon­trol­le­re eta­pen, står fel­tets hur­tig­ste sta­dig som fa­vo­rit­ter i dag. Isa­er Mark Ca­ven­dish, der al­le­re­de har vun­det fi­re eta­per. Han har gen­fun­det tid­li­ge­re ti­ders hur­tig­hed og har mas­ser af mo­men­tum for ti­den. Stig­nin­gen i fi­na­len er ik­ke til hans for­del, men på si­ne bed­ste da­ge kan han godt kø­re med om sej­ren al­li­ge­vel.

I dag er det Man­dela Day, og det be­ty­der na­tur­lig­vis me­get for Ca­ven­dis­hs syd­afri­kan­ske Di­men­sion Da­ta-hold. Det må va­e­re ek­stremt op­sat på at gen­ta­ge sid­ste års tri­umf, hvor man ne­top vandt på den­ne dag. Hvis stig­nin­gen skul­le vi­se sig at va­e­re for me­get for Ca­ven­dish, har hol­det og­så Ed­vald Boas­son Ha­gen at spil­le ud. Den hur­ti­ge nord­mand har ik­ke sam­me top­fart som de øv­ri­ge sprin­te­re, men ef­ter en hård eta­pe og med en bak­ke i fi­na­len kan han sag­tens blan­de sig.

Det kan lands­man­den Ale­xan­der Kri­stoff (Ka­tusha) i den grad og­så. Som be­skre­vet i op­tak­ten til 14. eta­pe led Kri­stoff af sid­desår i den før­ste uge af Tou­ren, hvor han ik­ke kun­ne føl­ge med de hur­tig­ste. Han har det me­get bed­re nu og ser med stor op­ti­mis­me frem til da­gens hår­de fi­na­le, hvor han som re­gel er bedst.

Pe­ter Sa­gan (Tin­koff) vil og­så kun­ne ny­de godt af den kra­e­ven­de af­slut­ning, der li­ge ta­ger top­far­ten af de hur­tig­ste sprin­te­re. Sa­gan be­hø­ver end­da ik­ke at ven­te til spur­ten. Så­dan som han har kørt hidtil i lø­bet, vil det ik­ke va­e­re no­gen over­ra­skel­se, MIK­KEL CONDÉ,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.