Of­fi­ce­rer flyg­te­de i kamp­he­li­kop­ter

BT - - NYHEDER -

MILITAER FLUGT bli­ve ta­get til fan­ge, ef­ter de var lan­det og be­slut­te­de at fly­ve over gra­en­sen til Gra­e­ken­land for at sø­ge asyl. Her lan­de­de de lør­dag ef­ter at ha­ve af­gi­vet nød­sig­nal og blev der­ef­ter es­kor­te­ret til den na­er­lig­gen­de gra­e­ske by Ale­xan­droupo­lis af to gra­e­ske F-16-kamp­fly.

Der er sta­dig tvivl om, hvor­vidt de ot­te pi­lo­ter rent fak­tisk var del­ta­ge­re i det mis­lyk­ke­de kup mod pra­esi­dent Er­do­gan. Pi­lo­ter­nes ad­vo­kat Ilia Ma­rinaki si­ger iføl­ge Wall Stre­et Jour­nal, at de var til­knyt­tet en fly­ven­de am­bu­lan­ce­en­hed, der hav­de få­et be­sked på at let­te for at hen­te nog­le sår­e­de men­ne­sker, og at de først fandt ud af, at der var et kup i gang, da tyr­kisk po­li­ti åb­ne­de ild mod de­res he­li­kop­ter, hvor­ef­ter de be­slut­te­de at flyg­te over hals og ho­ved. Hav­de fjer­net militaer-id Gra­e­ske em­beds­ma­end si­ger imid­ler­tid til Wall Stre­et Jour­nal, at de har grund til at tro, at pi­lo­ter­ne var del­ta­ge­re i mi­li­ta­er­kup­pet. An­gi­ve­ligt for­di de selv har sagt det, men må­ske og­så for­di de ot­te pi­lo­ter al­le hav­de fjer­net de­res rang og mi­li­ta­e­re iden­ti­fi­ka­tio­ner fra de­res uni­for­mer, før de søg­te asyl.

Pra­esi­dent Er­do­gan er ra­sen­de over of­fi­cer­s­flug­ten og har for­langt, at de ot­te øje­blik­ke­ligt bli­ver ud­le­ve­ret til de­res hjem­land, så de kan bli­ve rets­for­fulgt. Og den gra­e­ske re­ge­ring, der har haft et spa­endt for­hold til na­bo­lan­det i man­ge år, har lo­vet, at bå­de asylan­mod­nin­gen og ud­le­ve­rings­be­ga­e­rin­gen vil bli­ve be­hand­let hur­tigt, men og­så ef­ter reg­ler­ne. I føl­ge gra­esk lov kan pi­lo­ter­ne dog slet ik­ke ud­le­ve­res, hvis de ri­si­ke­rer, at bli­ve ud­sat for tor­tur, el­ler hvis de kan idøm­mes døds­straf. Og det sid­ste er Er­do­gan ik­ke af­vi­sen­de for at ge­nind­fø­re. Til gen­ga­eld er Er­do­gan sik­ker på, at få sin kamp­he­li­kop­ter re­tur hur­tigt. Al­le­re­de lør­dag an­kom en tyr­kisk militaer-de­le­ga­tion til Gra­e­ken­land, der har lo­vet at hja­el­pe med en lyn­ud­le­ve­ring af den avan­ce­re­de kamp­he­li­kop­ter, der ko­ster i om­eg­nen af 130 mil­li­o­ner kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.