Juli!

BT - - NYHEDER -

de­res lands ju­le­kul­tur. Og så er det og­så en mu­lig­hed for at kom­me ud og spre­de gla­e­de og god stem­ning, hvil­ket i bund og grund er, hvad ju­le­ma­en­de­ne ån­der og le­ver for,« si­ger Sti­ne Walsh, der er mar­ke­ting­chef og kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig ved be­gi­ven­he­der på Bak­ken. De­bat: Hvad er ju­leg­la­e­de? Kon­gres­sen dan­ner som re­gel og­så ram­men for en me­re fi­lo­so­fisk snak blandt ju­le­ma­en­de­ne, forta­el­ler hun.

»Ud over de lav­prak­ti­ske ting, som hvor man kø­ber det bed­ste ba­el­te, er der og­så en me­re ge­ne­rel snak, der ven­der til­ba­ge hvert år. De dis­ku­te­rer, hvad ju­leg­la­e­de egent­lig er, hvor­dan man bedst gla­e­der børn, og hvor ma­te­ri­a­li­stisk ju­len egent­lig bør va­e­re.«

Ju­le­ma­en­de­nes Ver­dens­kon­gres lø­ber til og med i mor­gen på Bak­ken nord for Kø­ben­havn. Mød tre af ma­en­de­ne bag de lan­ge ska­eg

her på si­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.