’ ’

BT - - NYHEDER -

i Tyr­ki­et i øje­blik­ket, be­kra­ef­ter, hvor­for lan­det ik­ke hø­rer til i EU. Der er langt fra ta­le om et sta­bilt de­mo­kra­tisk sty­re. Tyr­ki­et har si­den den mo­der­ne stats grund­la­eg­gel­se til­ba­ge i 1920er­ne va­e­ret pra­e­get af dy­be kon­flik­ter mel­lem de­mo­kra­ti­ske og is­la­mi­sti­ske kra­ef­ter. Og det er og­så det, vi ser ud­spil­le sig nu med det­te så­kald­te kup. Me­get ty­der på, at det er Er­do­gan selv, der har or­ke­stre­ret sto­re

de­le af det. Man må i hvert fald un­dre Jo fle­re sig over, at han med en sådan ha­stig­hed og pra­e­ci­sion har va­e­ret i stand til at vi får

fin­de frem til tu­sind­vis af folk, der skal ind­dra­get i et straf­fes og må­ske hen­ret­tes. Det lug­ter

af, at det er et for­søg på at ud­ren­se for­plig­ten­de EU­sam­ar­bej­de,

mod­stan­de­re. des me­re sta­bi­li­tet og fred vil vi få

fo­re­går i Tyr­ki­et i øje­blik­ket, så er det vir­ke­lig sva­ert at se – i kraft af en au­to­krat som Er­do­gan – men det, at der har va­e­ret et mi­li­ta­er­kup, som ’fol­ket’ har mod­sat sig og af­va­er­get, er ud­tryk for en fol­ke­lig hand­ling som mod­stand mod no­get, som for­ment­lig vil­le va­e­re end­nu va­er­re end Er­do­gan. Det sta­er­ke se­ku­la­e­re tra­ek, som tyr­ker­ne har haft tid­li­ge­re, har net­op va­e­ret en in­si­ste­ren på, at re­li­gion ik­ke skul­le fyl­de i det po­li­ti­ske rum. Det gør det så me­re nu, men det kan man ik­ke bru­ge som ar­gu­ment for, at det skul­le va­e­re umu­ligt for Tyr­ki­et at bli­ve fuldt de­mo­kra­tisk. Hvis man kig­ger på Vest­eu­ro­pas hi­sto­rie, så er det og­så én lang blod­s­ud­g­y­del­se fra vikin­ge­ti­den og me­get langt frem. EU er en lang forta­el­ling om et øn­ske om fred, og jo fle­re vi får ind­dra­get i et for­plig­ten­de EU-sam­ar­bej­de, des me­re sta­bi­li­tet og fred vil vi få.

SÅDAN SOM DET DET, DER FO­RE­GÅR

et de­mo­kra­ti i ve­st­lig for­stand. Det er et dybt split­tet land, som er pra­e­get af hi­sto­ri­ske rød­der i is­lam og is­la­mis­me, og det hø­rer na­tur­lig­vis ik­ke til i EU. Det vil­le va­e­re ab­so­lut van­vit­tigt at in­vi­te­re al­le dis­se kon­flik­ter ind i EU, og det må va­e­re fuld­sta­en­dig åben­lyst for en­hver. Hvis man me­ner, at lan­det ba­re skal ud­vik­le sig og de­mo­kra­ti­se­res, så har man ik­ke for­stå­et no­get som helst af tyr­kisk hi­sto­rie si­den Før­ste Ver­denskrig. Ja, der er se­ku­la­e­re kra­ef­ter i Tyr­ki­et, men det vil va­e­re ek­stremt far­ligt at op­ta­ge Tyr­ki­et i EU på et tids­punkt, hvor de se­ku­la­e­re kra­ef­ter har få­et mag­ten – for vi ved med sik­ker­hed, at det på et tids­punkt vil bøl­ge til­ba­ge til de is­la­mi­sti­ske kra­ef­ter. Så det vil va­e­re som at in­vi­te­re en ulv i få­re­kla­e­der ind i stu­en.

TYR­KI­ET ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.