Lyt til strik­ke­guru­en

BT - - NYHEDER -

ME­NER

BT brin­ger i lø­bet af som­me­ren en se­rie om de men­ne­sker, der gør Dan­mark til et lidt sjove­re sted at bo. I da­gens avis forta­el­ler vi hi­sto­ri­en om 34-åri­ge Kous­hi Rad­ha­kris­h­nan fra Jel­ling. En to me­ter høj, ho­mo­seksu­el ta­mil, der mod al­le od­ds har få­et sit eget strik­kes­how på tv. En ae­g­te sol­strå­le­hi­sto­rie midt i en grå som­mer, der mest har budt på tri­ste nyhe­der om ter­ror og kup­for­søg. MEN STRIK­KE­GURU­EN KOUS­HI er ik­ke ba­re en sjov ori­gi­nal, som får folk til at tra­ek­ke på smilebån­det. Han er et ae­g­te for­bil­le­de for de man­ge un­ge men­ne­sker i Dan­mark, der ka­em­per med at fin­de de­res iden­ti­tet, for­di de har en fod i to for­skel­li­ge kul­tu­rer. Kous­hi forta­el­ler ae­r­ligt, at han er tro­en­de hin­du og be­der hver dag. Hans tro har hjul­pet ham til at kom­me igen­nem ’sva­e­re ti­der, hår­de op­le­vel­ser, svigt, af­vis­nin­ger og ar på sja­e­len’, som han for­mu­le­rer det. Men Kous­hi har og­så valgt at tro på sin egen ver­sion af Gud, der gi­ver ham plads til at le­ve et frit liv og sprin­ge ud som ho­mo­seksu­el, selv­om det er et ta­bu i ta­mil­ske kred­se. »Hvis Gud skal straf­fe folk, for­di de er ho­mo­seksu­el­le, gi­ver det jo in­gen me­ning. For det er vel Gud, der har skabt mig, som jeg er,« si­ger han i da­gens avis. HVOR VIL­LE MAN dog øn­ske, at strik­ke­guru­ens må­de at tol­ke sin re­li­gion på kun­ne in­spi­re­re an­dre un­ge men­ne­sker her i lan­det med an­den et­nisk bag­grund. Hvor vil­le det ek­sem­pel­vis va­e­re be­fri­en­de at hø­re en imam pra­e­di­ke over for de un­ge mus­li­mer, at de skal fin­de de­res egen ver­sion af Gud, hvor der er plads til at va­e­re det men­ne­ske, man har lyst til at va­e­re.

Men sta­er­ke kra­ef­ter ar­bej­der desva­er­re imod den må­de at prak­ti­se­re re­li­gio­nen.

Så sent som for un­der en må­ned si­den ud­tal­te Ski­ve-imam Mo­ha­mad Jam­mal i Jyl­landsPo­sten, at ho­mo­seksu­a­li­tet var li­ge så unor­malt som at spi­se sit egen lort. Med så­dan­ne ud­ta­lel­ser fra en el­lers højt respek­te­ret imam er det ik­ke un­der­ligt, at man­ge un­ge mus­li­mer fast­hol­des i en stram re­li­gi­øs ver­den i ste­det for at gå i strik­ke­guru­ens fod­spor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.