Som­mer­fe­rie er da on­li­ne-tid...

BT - - DEBAT -

Tra­ek­ke stik­ket i som­mer­fe­ri­en? To­talt of­fli­ne i tre uger er jo det go­de råd til mødre og fa­ed­re, bå­de sam­men og hver for sig. Og­så bør­ne­ne, så samva­e­ret, den fy­si­ske ak­ti­vi­tet og op­le­vel­ses­kon­to­en ik­ke kun slår ud på den di­gi­ta­le sal­do. Vi skal la­de bat­te­ri­er­ne op, va­e­re klar til hver­da­gens stress og ef­ter­år ud på de mør­ke ti­mer, når so­len går tid­li­ge­re i seng igen.

Da kamp­vog­ne­ne rul­le­de hen over Bosporus, spej­de­de man for­ga­e­ves ef­ter li­ve-da­ek­ning på DR

ØVELSEN FOREKOMMER TILTAGENDE umu­lig. Hvis den står på fle­re da­ges van­dre­tur el­ler telt uden strøm, er der råd for det med en po­wer bank, den mind­ste cam­ping­plads med respekt for sig selv har wi­fi, nå ja, og 3 el­ler 4G all over the pla­ce. Alt imens den der Poké­mon-pla­ge ta­ger til i styr­ke. OF­FLI­NE VAR EN me­get be­sna­e­ren­de tan­ke for år til­ba­ge, men det er vel ef­ter­hån­den ret be­set til den sek­te­ri­ske si­de at op­ret­hol­de in­ten­tio­nen. Agur­ke­tid er sådan en ana­kro­nis­me, vi og­så klam­rer os til, og ’hvad blev der af den’, når vi sy­nes, det går lidt for sta­er­kt hen over al­le de de­vi­ces, vi har til rå­dig­hed i grå­me­le­ret som­mer­vejr, som i den grad i nyheds­for­stand har sendt mas­si­ve mør­ke sky­er hen over him­len de sid­ste man­ge da­ge. Med ube­gri­be­li­ge hand­lin­ger i Ni­ce, et kup­for­søg af sva­ert kon­spira­to­ri­ske di­men­sio­ner i Tyr­ki­et, skud­hand­lin­ger med dø­de­lig ud­gang ret­tet mod po­li­ti­be­tjen­te i USA. FORTELTE, BJAELKEHYTTER HØJT mod nord og ho­telal­ta­ner i syd har af­ten på af­ten ka­stet det flim­ren­de iPad-ska­er, der i en an­den tid var for­be­holdt hus­al­te­rets ska­er fra par­cel­len ud over vil­la­ve­jens gå­tur med hund­en. Vi så nyhe­der, når vi var hjem­me. Alt­så var nyhe­der og­så no­get, der for­trins­vis fandt sted, når vi op­holdt os på ma­trik­len med driv­hu­sets agur­ker in­den for ra­ek­ke­vid­de. Nu na­er­me­re non­stop, og hvor­dan mat­cher vagt­plan­la­eg­nin­gen de­r­in­de i tv-stu­di­et li­ge den til­stand. JO, MED 3,6 mil­li­ar­der li­censkro­ner at gø­re godt med om året, kan jeg da med god ret stil­le krav om el­ler for­ven­te et nok så mas­sivt nyheds­be­red­skab hos DR. Døg­net rundt, og og­så i som­mer­fe­ri­en, selv om pal­ler­ne med mil­li­ar­der rul­ler no­gen­lun­de ind af sig selv, og man i top­le­del­sen i til­ba­gela­e­net ma­ge­lig­hed de­kre­te­rer af­spad­se­ring, ge­nud­sen­del­ser og for­pro­du­ce­ret slow-tv ud over det me­ste af som­mer­fla­den. Vagt­pla­ner­ne hand­ler først og frem­mest om at få spor­ten til at gå op i et EM-, Tour- og OL-år. Fra na­e­ste år li­ge med en halv­dags­vagt og tog­bil­let fra Aar­hus oveni for at fly­ve i fa­el­les flok ud af Kø­ben­havn. DA KAMP­VOG­NE­NE RUL­LE­DE hen over Bosporus fre­dag af­ten, spej­de­de man for­ga­e­ves ef­ter li­ve­da­ek­ning på DR-sen­de­fla­den. Og igen, den kan man ret­te­lig for­ven­te. Omvendt var der no­gen­lun­de fuld skrue på dr.dk, og ad­skil­li­ge DRjour­na­li­ster var yderst ak­ti­ve på so­ci­a­le me­di­er, sik­kert på en fri­dag el­ler fe­ri­e­af­ten. Plat­for­me, som i vir­ke­lig­he­den eg­ner sig langt bed­re som nyheds­rul­le i si­tu­a­tio­nen, hvor li­ve-bil­le­der­ne la­der ven­te på sig, og vi al­li­ge­vel lu­sker over på CNN el­ler BBC. El­ler TV2 News. Nu nyheds- og vagt­plan­lagt re­pu­bli­ka­ner-kon­vent og po­li­tisk fre­aks­how fra Cle­veland. Den kla­rer jeg nok of­fli­ne nog­le da­ge. Men at bil­de mig selv ind, at jeg kan tra­ek­ke stik­ket re­sten af fe­ri­en, må jeg la­en­ge­re ud på fa­mi­lie­te­ra­pe­utbøhlan­det med...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.