’Jeg er en mo­der­ne hin­du

BT - - SUNDHED -

Nord­jyl­land. For til sidst at hav­ne i et lil­le ra­ek­ke­hus i den syd­fyn­s­ke idyl Faa­borg, som kom til at dan­ne ram­men om Kous­his barn­dom og ung­domsår.

»In­den vi kom til Dan­mark, var vi flyg­tet til In­di­en og bo­e­de der et halvt år. Selv om jeg ik­ke var ret gam­mel, gik jeg i forsko­le, og det var ik­ke en god op­le­vel­se. Jeg er ven­stre­hån­det, men det blev ik­ke ac­cep­te­ret, så jeg blev slå­et hårdt over fin­gre­ne med en ka­ep el­ler li­ne­al, hver gang la­e­re­ren så, jeg hav­de bly­an­ten i den ’for­ker­te’ hånd. Ang­sten for at bli­ve slå­et gjor­de, at jeg be­gynd­te at stam­me. Og straf­fen for at stam­me var at bli­ve slå­et. Så det var ik­ke let. Der­for var jeg og­så ban­ge for at be­gyn­de i sko­le, da vi kom til Faa­borg, for jeg tro­e­de, at nu vil­le jeg bli­ve slå­et igen. Den før­ste dag gra­ed jeg he­le vej­en der­hen, men det vi­ste sig, at i Dan­mark bli­ver man ik­ke straf­fet for at stam­me el­ler for at ha­ve bly­an­ten i ven­stre hånd,« si­ger Kous­hi, der i dag kun stam­mer mini­malt. Bry­der med ta­bu På Kous­his ven­stre un­de­rarm er ta­to­ve­ret et hin­du-ci­tat med or­de­ne »Det, som ske­te, ske­te godt. Det, som sker, sker godt. Det, som vil ske, sker godt.« Hans fora­el­dre blev skilt, da Kous­hi var 12-13 år, og der­for har hin­du­is­men hjul­pet ham gen­nem den sva­e­re tid.

»Det ci­tat kun­ne trø­ste mig, når det så al­ler­va­erst ud. Og det har si­den sat sig fast i mig og bi­dra­ger i dag til mit po­si­ti­ve livs­syn,« si­ger Kous­hi, der sprang ud som ho­mo­seksu­el som 31-årig. No­get, som er ta­bu i den ta­mil­ske ver­den.

»Den hin­du­is­me, jeg prak­ti­se­rer, har jeg skabt selv ud fra min tro på, at Gud er ka­er­lig­hed. Hvis Gud skal straf­fe folk, for­di de er ho­mo­seksu­el­le, gi­ver det jo in­gen me­ning. For det er vel Gud, der har skabt mig, som jeg er. Bag mit smil, som jeg sen­der man­ge af hver dag, lig­ger der ad­skil­li­ge års trum­me­rum, sva­e­re ti­der, hår­de op­le­vel­ser, svigt og af­vis­nin­ger og ar på sja­e­len. Men alt det har gjort mig til den hin­du-hip­pie, jeg er i dag,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.