Kul­tur Suc­ces i mør­ket

’Ul­tras Sor­te Ka­ges­how’ ka­em­per om for­nem tv-pris – skal til EM i ga­mes­how i Ber­lin

BT - - SUNDHED -

TV-SUC­CES op’le­vel­ser for dem, der er med, og dem, der ser det.

Vi spe­ku­le­re­de der­for på, hvor­dan vi kun­ne la­ve det li­ge så spa­en­den­de og un­der­hol­den­de i bør­ne­høj­de. Så i ste­det for at dy­ste i at la­ve smuk­ke, per­fek­te ka­ger, fandt vi på, at bør­ne­ne skul­le dy­ste i at la­ve ka­ger i to­talt mør­ke. En idé, der selv­føl­ge­lig på al­le må­der er kom­plet tv-ueg­net,« si­ger Jo­nas Kry­ger. Sjov der­hjem­me Før­ste sa­e­son blev sendt før og ef­ter ’Den sto­re ba­ge­dyst’ – så bør­ne­ne kun­ne var­me op og bag­ef­ter kø­le af med at se ’Ul­tras Sor­te Ka­ges­how’.

»Ef­ter fem epi­so­der blev vo­res ka­ges­how set af en fjer­de­del af al­le de børn, der hav­de ta­endt for tv’et, og vi kun­ne og­så se, at pro­gram­met kla­re­de sig rig­tig godt på strea­m­ing,« for­kla­rer Jo­nas Kry­ger.

DR Ul­tras re­dak­tør gla­e­der sig over den sto­re in­ter­es­se, der har va­e­ret fra bør­ne­ne for at ska­be de­res eg­ne uper­fek­te ka­ger der­hjem­me. Og han for­kla­rer:

»Det er der, vi vir­ke­lig kom­mer i mål, når bør­ne­ne og­så har det sjovt På Ul­tra har vi et dog­me om at la­ve an­der­le­des op­le­vel­ser for dem, der er med, og dem, der ser det der­hjem­me og sen­der os bil­le­der fra eks­pe­ri­men­ter­ne i køkkenet.«

Jo­nas Kry­ger er spa­endt på, om del­ta­gel­sen i den eu­ro­pa­ei­ske tv­pris­kon­kur­ren­ce i un­der­hold­ning, kal­det Ro­se d’Or, i Ber­lin i sep­tem­ber vil åb­ne dø­re­ne for salg til ud­lan­det, sådan som det er til­fa­el­det med DRs livs­stils-for­ma­ter som ’Bon­de­rø­ven’ og ’Gint­berg på kan­ten’.

»Jeg er glad for, at det er sådan no­get, vi og­så bli­ver kendt for, og stolt over, at det er DR, der har la­vet det.«

Den na­e­ste sa­e­son af ’Ul­tras Sor­te Ka­ges­how’ be­gyn­der ons­dag 14. sep­tem­ber klok­ken 18.30 og igen kl. 21.00 ef­ter ’Den sto­re ba­ge­dyst’.

Fle­re end 400 pro­gram­mer fra me­re end 130 sel­ska­ber og pro­duk­tions­sel­ska­ber i 33 for­skel­li­ge lan­de er med i op­lø­bet til det­te års Ro­se d’Or­kon­kur­ren­ce. Her­af bli­ver der kun no­mi­ne­ret tre i hver ka­te­go­ri. Så det er godt gå­et af DR Ul­tra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.