Via nør­de­ri­er til stjer­ner­ne

BT - - SUNDHED -

ho­ved­rol­le, har den bri­ti­ske sku­e­spil­ler med det ma­er­ke­li­ge Hogwarts-klin­gen­de navn al­li­ge­vel en ut­ro­lig virk­ning på isa­er de kvin­de­li­ge fans, og stør­rel­sen på hans fo­rel­ske­de fan­ba­se er enorm.

På de so­ci­a­le me­di­er kal­der Be­ne­di­ct Cum­ber­batch’ fans sig selv for ’Cum­ber­bit­ches’, og de bru­ger hash­tag­get #Cum­berwatch, når de twe­e­ter om de­res idol.

På net­tet fin­des en lang ra­ek­ke web­s­i­tes og vi­deo­er ale­ne de­di­ke­ret til hans ro­man­ti­ske egen­ska­ber. Pri­vat er han dog op­ta­get af ung­doms­ve­nin­den og ope­rain­struk­tø­ren Sop­hie Hun­ter, som han blev gift med i 2015. Sam­me år kom de­res søn Chri­stop­her Car­lt­on til ver­den.

Fa­mi­li­en bor i Lon­don, hvor Be­ne­di­ct Cum­ber­batch og­så er født af fora­el­dre­ne Wan­da Vent­ham og Ti­mo­t­hy Car­lt­on, der og­så er sku­e­spil­le­re. Dron­ning på kostsko­len Cum­ber­batch’ før­ste va­e­sent­li­ge rol­le var fe-dron­nin­gen Ti­ta­nia i ’En ska­er­som­mer­nats­drøm’, som han spil­le­de i gym­na­sie­ti­den på dren­ge­kostsko­len Har­row. Han fort­sat­te sin ud­dan­nel­se ved Uni­ver­si­ty of Man­che­ster og ved The Lon­don Aca­de­my of Mu­sic and Dra­ma­tic Art. Si­den har han haft nok at se til med rol­ler i di­ver­se te­a­te­ro­p­sa­et­nin­ger, tv-se­ri­er og film.

Men det var som Sher­lo­ck Hol­mes i tv-se­ri­en ’Sher­lo­ck’, som fik pre­mi­e­re i 2010, at han for al­vor bra­ge­de igen­nem. Det skyld­tes selv­føl­ge­lig det vit­ti­ge ma­nuskript, der brag­te Sher­lo­ck ind i det 21. år­hund­re­de, men Be­ne­di­ct Cum­ber­batch’ subli­me skil­dring af den gan­ske sa­er­li­ge de­tek­tiv er i den grad og­så med­vir­ken­de til Sher­lo­ck-ka­rak­te­rens de­di­ke­re­de fan­ba­se.

Til New York Ti­mes løf­ter han slø­ret for, hvad han ple­jer at si­ge til fo­rel­ske­de Sher­lo­ck-fans:

»Sher­lo­ck vil al­drig el­ske dem til­ba­ge. Jeg gør det al­tid klart for folk, der er be­sat­te af ham el­ler idéen om ham, at han vil­le øde­la­eg­ge dem. Han er ab­so­lut en va­er­re én.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.